Inteligentné výrobné systémy
 

Hlavné činnosti

Aktivity IVS sú zamerané nielen na výskum, vývoj a aplikáciu inovatívnych prístupov a metód cielených na zvyšovanie efektivity komplexných moderných výrobných systémov, ale tiež na podporu rozvoja a rastu malých i veľkých podnikov na území SR, aj v okolitých krajinách.

Oblasť inteligentných výrobných systémov je v súčasnosti považovaná za jednu z kľúčových, pre udržanie rastu konkurencieschopnosti SR i Európy.

Oblasti výskumu

Spoločné pracoviskoZIMS

ZIMS je nová iniciatíva integrujúca výskumné aktivity pracovísk Žilinskej univerzity, Technickej univerzity Košice, Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT) a priemyselných partnerov v oblasti inteligentných riešení pre priemysel. Ide o najnovšie spoločné laboratórium Žilinskej univerzity a Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT) pre výskum inteligentných systémov v priemysle.