Vedci
 

Príprava a riadenie projektov a grantov

 • Zabezpečovanie seminárov, informácií ohľadne problematiky projektov financovaných z európskych a národných zdrojov (Horizont 2020, štrukturálne fondy pre VaV pre roky 2014-2020, iné programy na podporu inovácií a výskumu a vývoja),
 • poradenstvo ohľadne výziev, možností zapájať sa do projektov a podávania projektov,
 • prípravu nových VaV projektov, manažment projektov,
 • podávanie a koordináciu medzinárodných VaV projektov (najmä projektov Horizont 2020),
 • domáci a medzinárodný networking,
 • zabezpečovanie vzdelávania v oblasti projektového manažmentu.

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte nášho koordinátora

Ochrana duševného vlastníctva a jeho komercializácia

V oblasti duševného vlastníctva ponúkame:

 • zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva vzniknutého pri realizácii výskumu a vývoja,
 • poradenstvo ohľadne procesu podávania patentov a úžitkových vzorov s dôrazom na konanie pred úradom,
 • spoluprácu pri prenose znalostí a technológií do praxe.

V ekonomickej oblasti ponúkame:

 • mapovanie potrieb slovenského a medzinárodného priemyslu a praxe,
 • domáci a medzinárodný networking zameraný na vyhľadávanie komerčných partnerov pre zmluvný a zákazkový výskum,
 • asistenciu pri tvorbe podnikateľských zámerov,
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti (expertíz, analýz) zameraných na identifikáciu komerčného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja,
 • kalkuláciu vstupných investícií do začínajúcich start-up a spin-off podnikov a odhad budúcich výnosov, cenové odhady výstupov,
 • vypracovanie metodiky optimalizácie podnikových pasív v podmienkach konkrétneho start-up či spin-off podniku.

V právnej oblasti ponúkame:

 • právne posúdenie vzniku duševného vlastníctva a poradenstvo pri ďalšom nakladaní s predmetmi duševného vlastníctva, vrátane voľby vhodnej stratégie pre jeho optimálnu právnu ochranu a tvorba zmlúv pri komercializácii duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, prevod práv a pod.),
 • vypracovanie všetkých súvisiacich zmlúv, podkladov a podaní, na relevantné národné i medzinárodné inštitúcie podľa individuálnych požiadaviek konkrétneho prípadu,
 • zabezpečenie právnej stránky zakladania a vzniku spin-off podnikov,
 • právne poradenstvo pre start-up podniky.

Propagácia a vzdelávanie

Náš tím vie zabezpečiť:

 • vzdelávanie vedcov v oblastiach, ako je duševné vlastníctvo, projektový manažment a pod.,
 • organizovanie konzultácií, seminárov a workshopov,
 • prezentáciu výsledkov výskumu na konferenciách a veľtrhoch,
 • prezentáciu výsledkov transferu technológií a znalostí na Žilinskej univerzite.

Sprievodná dokumentácia

Sprievodná dokumentácia pre oblasť ochrany duševného vlastníctva  v podmienkach UNIZA v rozsahu:

 • oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva (vzor),
 • dohoda o podieloch (vzor),
 • popis predmetu PV (vzor),
 • vyhlásenie spoluautorov (vzor),
 • oznámenie o spojení diel (vzor),
 • dohoda o zachovaní mlčanlivosti (vzor),
 • dohoda o ochrane dôverných informácií (vzor)
 • oznámenie o porušovaní alebo ohrozovaní práv duševného vlastníctva (vzor),
 • oznámenie o vytvorení know-how (vzor),
 • ponuka zlepšovacieho návrhu (vzor),
 • ďalšie dokumenty relevantné v procese ochrany DV a jeho transferu do praxe,

dostupná na vyžiadanie v kancelárii CTT  a u pani Ing. Janky Macurovej na oddelení pre vedu a výskum v budove rektorátu UNIZA (tel: 041/5135143, e-mail: janka.macurova@rekt.uniza.sk)