Základné informácie
 
 

Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators (KPI) (TRENDLINE)

The main objective of the project:

Trendline brings together 25 EU Member States (as well as 4 other European countries as observers) to collect data, analyse the data, provide key performance indicators on road safety and use them in road safety policies. KPIs – Key Performance Indicators – are indicators that provide information on factors related to the risk of road accidents and injuries, e.g. speeding, driving without wearing a seatbelt, talking on the phone at the wheel.

The Trendline project is co-funded by the European Union and builds on the experience gained in the Baseline project.

Project promoters:

Principal investigator: Ing. Michal Cingel, PhD.
Project investigator: Ing. Jana Tothová, PhD.
Project investigator: Ing. Maroš Jakubec, PhD.
Project investigator: Ing. Pavol Kudela, PhD.
Project investigator: Ing. Eva Lieskovská, PhD.
Project investigator: Ing. Miriam Fandáková, PhD.
Project investigator: Ing. Michal Palčák
Project investigator: Ing. Barbora Luhová, PhD.
Project investigator: Ing. Karol Hrudkay, PhD.
 

Project investigators to 30.11.2023: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD, Ing. Katarína Zábovská, PhD., Ing. Boris Bučko, PhD.

Hlavný cieľ projektu:

Trendline združuje 25 členských štátov EÚ (ako aj 4 ďalšie európske krajiny ako pozorovateľov) na zber údajov, analýzu údajov, poskytovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a ich využívanie v rámci politík bezpečnosti cestnej premávky. KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti – sú ukazovatele, ktoré poskytujú informácie o faktoroch, ktoré súvisia s rizikom dopravných nehôd a zranení, napr. prekročenie rýchlosti, jazda bez zapnutého bezpečnostného pásu, telefonovanie za volantom. 

Projekt Trendline je spolufinancovaný Európskou úniou a vychádza zo skúseností získaných v rámci projektu Baseline.

Riešitelia projektu:

zodpovedný riešiteľ: Ing. Michal Cingel, PhD.
riešiteľ: Ing. Jana Tothová, PhD.
riešiteľ: Ing. Maroš Jakubec, PhD.
riešiteľ: Ing. Pavol Kudela, PhD.
riešiteľ: Ing. Eva Lieskovská, PhD.
riešiteľ: Ing. Miriam Fandáková, PhD.
riešiteľ: Ing. Michal Palčák
riešiteľ: Ing. Barbora Luhová, PhD.
riešiteľ: Ing. Karol Hrudkay, PhD.
 
riešitelia do 30.11.2023: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD, Ing. Katarína Zábovská, PhD., Ing. Boris Bučko, PhD.
 • Name of the project / Názov projektu:
 • Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators (KPI) (TRENDLINE)
 • Project number / Číslo projektu:
 • MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/TA/SI2.892654
 • Total eligible costs / Celkové oprávnené náklady:
 • 105 000,00 €
 • Name of the beneficiary / Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Project location / Miesto realizácie projektu:
 • Žilina
 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je na jednej strane napomôcť malým a stredným mestám systematickému zberu a využívaniu dát (metodické odporúčania ako postupovať pri budovaní senzorickej siete, model organizačných kompetencií v koncepte Smart City, podporné CBA analýzy,…) a na druhej strane pomôcť cieľovému MSP produkujúcemu riešenia pre Smart City poznať prostredie malých a stredných miest a lepšie sa presadiť na trhu smart riešení (identifikácia funkčných požiadaviek, analýza obchodného potenciálu, doporučenie marketingovej a obchodnej stratégie, sieť subjektov hodnotového reťazca pre prácu s dátami, katalóg smart riešení).

 • Názov projektu:
 • Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch (CLEVERNET)
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+304011Y303
 • Výška NFP:
 • 425 739,72 €
 • Názov prijímateľa:
 • Globesy, s.r.o.
 • Miesto realizácie projektu:
 • Brno, Žilina

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

 

Hlavný cieľ projektu:

Výskumný projekt je zameraný na výskum možností a spôsobov zvýšenia automatizácie, efektivity a digitalizácie výrobných, technologických a logistických procesov pri výrobe automobilov použitím autonómne riadených UAV prostriedkov kombinovaných s IKT vybavením pre spracovanie a vyhodnocovanie získavaných dát v reálnom čase v súlade so štandardom Industry 4.0.

Cieľom projektu je výskum a vývoj inteligentných operačných a spracovateľských systémov pre UAV platformu (Unmanned Aerial Vehicle Platform), (resp. Platformu využívajúcu dronové technológie), ktoré by mali spájať hlavné prednosti UAV, a to ich malé operačné náklady a vysoká rýchlosť získavania informácií s operatívnym rozhodovaním a spoľahlivou predikciou na základe umelej inteligencie.

 • Názov projektu:
 • Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011V422
 • Výška NFP:
 • 7 010 991,81 €
 • Názov prijímateľa:
 • Globesy, s.r.o.
 • Miesto realizácie:
 • Žilina, Trnava, Chtelnica, Košice-mestská časť Sever, Banská Bystrica

Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov

 

Hlavný cieľ projektu:

Projekt rieši tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov.

 • Názov projektu:
 • Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov
 • Číslo projektu:
 • ITMS313011V334
 • Výška NFP:
 • 14 033 972,21 €
 • Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie:
 • Žilina, Dolný Hričov, Liptovský Mikuláš, Trnava, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Košice-mestská časť Staré Mesto
 

Hlavný cieľ projektu:

Zisťovanie technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky.

 • Názov projektu:
 • Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011T485
 • Výška NFP:
 • 710 394,23 €
 • Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie:
 • SR/Žilinský kraj/Žilina
 

Hlavný cieľ projektu:

Vytváranie komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií.

 • Názov projektu:
 • IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011T413
 • Výška NFP:
 • 1 877 865,28 €
 • Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie:
 • SR/Žilinský kraj/Žilina
 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a kosolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

 • Názov projektu:
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza
 • Číslo projektu:
 • ITMS2014+313011D013
 • Výška NFP:
 • 2 170 372,05 €
 • Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie:
 • Žilina, Dolný Hričov
 

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

 • Názov projektu:
 • Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
 • Číslo projektu:
 • ITMS 26220220184
 • Výška NFP:
 • 36 711 820,64 €
 • Názov prijímateľa:
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Miesto realizácie:
 • Žilina, Dolný Hričov