Výskum a optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd
 

Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

EÚ fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Kód projektu v ITMS2014+

313011T485

Názov projektu

Výskum a  optimalizácia automatizovaných cestných vozidiel na základe forenzného skúmania dopravných nehôd

Prijímateľ

Žilinská univerzita v Žiline

Financovanie projektu

Výška NFP 710 394,23 EUR

Obdobie realizácie projektu

01/2016 – 12/2019

Miesto realizácie projektu

SR/Žilinský kraj/Žilina

Doména inteligentnej špecializácie

Priemysel pre 21. storočie

Predmet výskumu

realizácia nezávislého výskumu a vývoja v oblasti zisťovania technických, bezpečnostných a životnostných vlastností moderných a automatizovaných cestných vozidiel, predovšetkým so zameraním na ich automatizované a robotizované prvky, s cieľom rozšíriť poznatkovú základňu v tejto skúmanej oblasti výskumu so snahou o zvýšenie pravdepodobnosti zabránenia vzniku dopravnej nehody

Výstupy do praxe

  • Zlepšenie koordinácie výskumného potenciálu Žilinskej univerzity.
  • Zvýšenie výskumnej aktivity Žilinskej univerzity.
  • Konsolidácia a ďalší rozvoj už existujúcej infraštruktúry v oblastiach identifikovaných RIS3 SK v regióne Severozápadného Slovenska.

Odborné aktivity projektu:

Výskumná aktivita –  nezávislý výskum, vývoj a testovanie v oblasti modelovania a simulácii nehôd automatizovaných cestných vozidiel na základe reálnych dopravných nehôd, pre nové metódy posudzovania technického stavu vozidiel pre priemysel v 21. storočí.

Cieľom aktivity je  realizácia výskumných aktivít nezávislého výskumu a vývoja s cieľom rozvoja nových znalostí v konštrukcii simulačného matematicko-fyzikálneho modelu a fyzického modelu dospelého ľudského tela s využitím výsledkov forenznej analýzy dopravných nehôd so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

Odborní garanti v projekte:

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CS.c. Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti bezpečnosti dopravy a analýzy dopravných nehôd. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA,   riaditeľ ÚSI UNIZA, profesor (ÚZVV) a člen vedeckej rady UNIZA a vedeckých rád ďalších vysokých škôl (Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice), podpredseda Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd (EVU). Má dlhoročné riadiace skúsenosti na akademickej úrovni a v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy. Je expertom a znalcom v odbore Doprava cestná a Strojárenstvo. Dlhodobo sa venuje  práve analýze dopravných nehôd, je autorom zavedených postupov a štandardov pri analýze dopravných nehôd. Najdôležitejšie výskumné projekty na medzinárodnej úrovni realizoval v rámci 5.RP a 6. RP. Na národnej úrovni bol riešiteľom viacerých vedecko-výskumných projektov v rámci grantových schém APVV, VEGA, ale aj ŠF (OPVaI).

Ing. Eduard Kolla, PhD. – výskumný pracovník. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje najmä forenznej biomechanike, nárazovým skúškam pre forenzné účely a forenznej videoanalýze. Patrí medzi významných európskych odborníkov v oblasti technických forenzných vied. Je členom predsedníctva Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd – EVU. Zodpovedný riešiteľ je popredným národným odborníkom na realizáciu nárazových skúšok pre forenzné účely, kde sa špecializuje na vykonávanie nárazových skúšok pri vysokej rýchlosti vykonávaných v nelaboratórnych podmienkach reálneho sveta. Bol riešiteľom viacerých projektov v rámci grantových schém APVV, VEGA, ale aj ŠF (OPVaI.)

Ing. Tibor Kubjatko, PhD. – odborný asistent. Je znalcom v odbore Doprava cestná, odvetvia: Nehody v cestnej doprave, Technický stav cestných vozidiel, Odhad hodnoty cestných vozidiel, ďalej v odbore Strojárstvo a tiež bezpečnostným inšpektorom pozemných komunikácií. Vykonáva znaleckú činnosť ÚSI ŽU v odbore Doprava cestná, výskumnú a publikačnú činnosť v odbore cestná doprava a súdne inžinierstvo, výučbu v rámci špecializovaného vzdelávania v odbore Doprava cestná. Je autorom viacerých medzinárodne uznávaných metodík a postupov pre znaleckú činnosť. Je zakladajúcim členom EVU – Európske združenie pre výskum a analýzu dopravných nehôd v Slovenskej republike. Bol riešiteľom viacerých projektov v rámci grantových schém APVV, H2020, 5. RP, 6.RP ale aj ŠF (OPVaI).