IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov
 

Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

EÚ fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Kód projektu v ITMS2014+

313011T413

Názov projektu

IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných systémov

Prijímateľ

Žilinská univerzita v Žiline

Financovanie projektu

Výška NFP 1 976 700,29 EUR

Obdobie realizácie projektu

01/2018 – 12/2019

Miesto realizácie projektu

SR/Žilinský kraj/Žilina

Doména inteligentnej špecializácie

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Predmet výskumu

Realizáciu nezávislého výskumu a vývoj v oblasti vytvárania komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií a s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témach.

Výstupy do praxe

  • Zlepšenie koordinácie výskumného potenciálu Žilinskej univerzity.
  • Zvýšenie výskumnej aktivity Žilinskej univerzity.
  • Konsolidácia a ďalší rozvoj už existujúcej infraštruktúry v oblastiach identifikovaných RIS3 SK v regióne Severozápadného Slovenska.

Odborné aktivity projektu:

Výskumná aktivita –  Nezávislý výskum a vývoj v oblasti Smart a Safe infraštruktúry v doprave pre 21.storočie  

Cieľom aktivity je nezávislý výskum a vývoj v oblasti vytvárania komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť s využitím informačno-komunikačných technológií a s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam.

Odborní garanti v projekte:

doc.Ing. Michal Zábovský, PhD.

Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa návrhom databázových a informačných systémov, programovaním, analytickým spracovávaním dát a medzinárodnou spoluprácou. Počas svojej kariéry participuje a riadi množstvo vedeckých a výskumných projektov na národnej i medzinárodnej úrovni zameraných na nasledujúce oblasti: aplikovaný výskum v doprave, dolovanie a spracovanie dát, databázové systémy a znalostné inžinierstvo. Je aktívnym prednášateľom vysokoškolských a postgraduálnych kurzov na Slovensku, Poľsku a Fínsku.

prof. Ing. Milan Gregor, PhD. Medzinárodne uznávaný odborník v oblasti Digital Factory, Smart Factory a nových výrobných konceptov pre továrne budúcnosti. Dlhodobo sa venuje problematike dynamických počítačových simulácií, simulačnému metamodelovaniu a agentovej simulácií. Jedným z výstupov aplikovaného výskumu je riešenie pre adaptívnu logistiku, využívajúce mobilné robotické systémy s priemyselnými robotmi a Internetom vecí, ktoré bolo úspešne nasadené v automobilovom priemysle (VW, Audi, Porsche, Škoda, Jaguar).

prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.

Uznávaná domáca a zahraničná odborníčka v oblasti inteligentných dopravných systémov, internetu vecí, cloudových riešení a štandardizácie v oblasti IDS. V súčasnosti pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline ako vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov, predtým vo funkcii ERA Chair Holdra pre IDS a ako vedúca oddelenia pre vedu a výskum v COST Asociácií v Bruseli. Má viac ako 15 ročné skúsenosti v štandardizácii IDS a IKT (ETSI, CENTC278) a v príprave, ako aj hodnotení medzinárodných projektov (hodnotiteľ projektov pre EK FP6, FP7 a HORIZON 2020). Zatupuje MŠVV a Š SR v STRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) Governance Group pri EK a je členkou expertnej skupiny EK pre vytvorenie Transport Research Cloud.