Transfer technológií
 

Transfer technológií, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja či už realizovaného na pôde univerzity alebo za účasti univerzity ako partnera projektu, je zložitý a náročný proces po stránke právnej, technickej, administratívnej a ekonomickej. Podstatou je identifikácia duševného vlastníctva, ktoré má potenciál uspieť na trhu, udržať sa a, samozrejme, potenciál sa ďalej vyvíjať a prípadne modifikovať v súlade s technologickým pokrokom a spoločenskou potrebou. Prostredníctvom odborných činností zabezpečovaných internými zamestnancami i externými partnermi sme schopní pomôcť vám identifikovať takéto duševné vlastníctvo, navrhnúť vhodnú formu transferu a zabezpečiť všetky potrebné zmluvy a súvisiacu dokumentáciu.

Zmluvný alebo spoločný výskum

 • je najčastejšie využívanou formou transferu v univerzitnom prostredí,
 • poskytneme vám právne poradenstvo pri príprave zmlúv, odkonzultujeme s výskumníkmi i partnermi z praxe dopad zmluvných podmienok na proces ochrany duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom zmluvnej spolupráce,
 • odkonzultujeme možnosti implementácie dosiahnutého poznania do vzdelávacieho procesu a publikačnej činnosti akademických pracovníkov.

Licencovanie technológií

 • Poskytneme vám právne a ekonomické poradenstvo k spôsobu a forme licencovania, vrátane stanovenia výšky licenčných poplatkov.

  Licencovanie je formou transferu založenou na zmluvnom vzťahu, kde poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi súhlas na využitie predmetu licencie v stanovenom rozsahu, na určenom území, v určenej časovej lehote a za zmluvne stanovenú cenu. Všetky tieto podmienky licenčnej zmluvy je potrebné stanoviť najmä s ohľadom na predmet licencie, požiadavky partnera a požiadavky majiteľa práv.

Spin-off

 • Poskytneme komplexnú podporu a servis výskumným tímom s potenciálom ďalšieho rozvoja ich výskumu formou spin-off, t.j. vznikom samostatného právneho subjektu, ktorý bude aktívne rozvíjať a uplatňovať do praxe vlastné výskumné témy a projekty. Spin-off môže byť realizovaný bez alebo s majetkovou účasťou univerzity, pričom tá predstavuje vklad peňažný alebo nepeňažný vo forme vkladu duševného vlastníctva.

Aké formy transferu podporujeme?

 • zmluvný výskum alebo spoločný výskum,
 • licencovanie technológií,
 • spin-off,
 • start-up.

Čo vieme pre vás zabezpečiť?

 • aktívne vyhľadávanie talentovaných inovátorov z radov výskumníkov,
 • poradenstvo v oblasti zhodnotenia možného trhového potenciálu vyvíjanej technológie, vypracovanie technologických posudkov, návrh obchodnej a marketingovej stratégie, štúdie udržateľnosti,
 • podporu pre vznikajúce spin-off firmy do fázy založenia,
 • neustálu interakcia s výskumným tímom,
 • vzájomný transfer know-how, vedecký mentoring,
 • naštartovanie obchodného procesu VaV projektov, sprostredkovanie kontaktov s odberateľov,
 • tvorbu podnikateľských, obchodných a marketingových plánov
 • právne a podnikateľské poradenstvo,
 • prezentáciu činností výskumného tímu v zahraničí (účasť na veľtrhoch, medzinárodné prezentácie),
 • marketing pozitívnych vzorov a rozvoj tímu mentorov,
 • zabezpečovanie zdrojov financovania na rozvoj výskumného tímu,
 • inkubáciu výskumného tímu s potenciálom založenia spin-off firmy v prostredí UVP UNIZA – zabezpečenie kancelárskych a seminárnych priestorov,
 • podporu inovačných a podnikateľských zručností, podpora manažérskych zručností: zabezpečovanie vzdelávania a koučingu, vedeckého a podnikateľského mentoringu,
 • pomoc pri získavaní zdrojov pre financovanie inovatívnych projektov,
 • sprostredkovanie kontaktov na business angels, resp. zástupcov rizikového kapitálu.

Start-up

Zameriavame sa na ambiciózne tímy mladých ale aj skúsených inovátorov (študentov, doktorandov, externých partnerov), ktorí vidia svoju budúcnosť vo vlastnom podnikaní. Hľadáme primárne vysoko inovatívne projekty s potenciálom rastu nielen v rámci regionálneho, ale i globálneho trhu, t.j. inovatívne technologicky orientované start-up firmy.

Čo vám môžeme poskytnúť?

 • sprostredkujeme vám právne a ekonomické poradenstvo,
 • sprostredkujeme vám kontakty na lokálnu i medzinárodnú komunitu podporujúcou start-up firmy,
 • pri technologicky orientovaných start-up firmách v prípade potreby zabezpečíme spoluprácu s odborníkmi z univerzity a UVP UNIZA v danej oblasti za účelom ďalšieho vývoja technológie, jej testovania a overovania v laboratórnych podmienkach.