Projekty
 

Projektové centrum

Hlavným cieľom Projektového centra je podnecovať a podporovať činnosti a spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom prostriedkov získaných z projektovej činnosti. Know-how Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, väzby na Žilinskú univerzitu v Žiline a partnerské organizácie tvoria základ pre úspešné realizovanie inovačných projektov. Projektové centrum poskytuje komplexnú škálu služieb od výberu vhodného typu projektu, oslovenia potenciálnych partnerov, prípravy projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu projektov. V rámci prípravy projektov podporujeme účasť inovačných firiem, výskumných organizácií a jednotlivcov (vedeckých a výskumných pracovníkov) v domácich i medzinárodných projektoch výskumu a vývoja.

Prečo s nami spolupracovať?

 • máme dlhoročné skúsenosti s podávaním a realizáciou národných aj medzinárodných projektov a grantov,
 • ponúkame riešiteľskú kapacitu špičkových pracovníkov,
 • spolupracujeme s firmami, organizáciami a jednotlivcami na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni,
 • disponujeme špičkovou technickou i administratívnou podporou.

Aké služby ponúkame?

 • poradenstvo v oblasti možností podávania národných aj medzinárodných projektov, grantov a dotácií,
 • príprava nových projektov, od fázy definovania projektu, vyhľadania vhodného dotačného titulu a partnerov projektu, vypracovania projektovej dokumentácie, manažmentu a administrácie projektov, až po záverečné vyúčtovanie,
 • podávanie a koordinácia medzinárodných VaV projektov (najmä projektov Horizont 2020),
 • partnerská spolupráca pri podávaní a realizácii projektov,
 • manažment projektov,
 • zabezpečovanie seminárov, informácií ohľadne problematiky projektov financovaných z európskych a národných zdrojov (Horizont 2020, štrukturálne fondy pre VaV pre roky 2014- 2020, iné programy na podporu inovácií a výskumu a vývoja),
 • zabezpečovanie vzdelávania v oblasti projektového manažmentu.