Prečo spolupracovať s IDS?
 

Jedinečná infraštruktúra

Kombinácia hardvérového, softvérového a personálneho vybavenia, ktorá bude po dobudovaní parku k dispozícii, bude na špičkovej medzinárodnej úrovni.

Návrh riešení

Navrhujeme riešenia podľa zadaných kľúčových parametrov v konkretnej situácii. Naše riešenie overujeme podľa zadefinovaných parametrov a modelu dopravy mesta.

Vzdelávanie

Ponúkame školenie pracovníkov samospráv.

Výskum na Slovensku

Výsledky výskumných aktivít  budú uplatniteľné v praxi na Slovensku. Podporujeme tak špičkový výskum v našej krajine.

Laboratórium simulácie krízových javov

Po vybudovaní laboratórium umožní analyzovať riziká ako sú napr. povodne, zemetrasenia, zosuvy pôdy, šírenie chemických a rádioaktívnych látok, hromadné dopravné nehody súvisiace s prepravou nebezpečných látok a priemyselné havárie.

Poradenstvo

V rámci služieb poskytujeme poradenstvo o systéme monitorovania a riadenia dopravy v meste, charakteristiky a možnosti, inteligentná doprava v rámci konceptu Smart City.

Riešenie dopravných problémov

Ponúkame optimalizáciu riešenia dopravných problémov, know-how v oblasti modelovacích a simulačných techník, plánovania dopravnej infraštruktúry, analýzu uplatnenia prvkov IDS pri riadení dopravy. Dostupné softvérové prostriedky umožňujú komplexné riešenia dopravných problémov miest a územných celkov, simulácie riešenia v reálnom čase, hodnotenie efektivity prvkov dopravnej infraštruktúry.