Ochrana duševnévo vlastníctva
 

Riadenie práv duševného vlastníctva

Vytvorili sme systém, ktorý:

 • komplexne rieši problematiku prenosu poznatkov a technológií do praxe, ich komercializáciu a s tým súvisiace náležitosti ochrany duševného vlastníctva na pôde Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA), resp. Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU),
 • je v súlade s vnútornými predpismi univerzity a právnymi požiadavkami spojenými s ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva,
 • kladie dôraz na oprávnené záujmy pôvodcov/autorov a majiteľov práv,
 • je aplikovateľný pre každého z Vás po zohľadnení špecifík Vášho odvetvia či oblasti podnikania.

Na čo sa orientujeme?

 • zameriavame sa na identifikáciu duševného vlastníctva s potenciálom jeho ďalšieho uplatnenia na trhu,
 • podporujeme rozpracované myšlienky  v štádiu návrhu konečného projektu, pripravené na testovanie, prípadne vývoj prototypu,
 • dokážeme vám pomôcť sa rozhodnúť, či duševné vlastníctvo má význam chrániť, tzn. investovať finančné prostriedky do jeho ochrany a registrácie,
 • pomocou štúdií realizovateľnosti a udržateľnosti vieme zhodnotiť potenciál vášho výskumného projektu či duševného vlastníctva,
 • pomoc a spoluprácu orientujeme nielen na ekonomicko – finančné zhodnotenie vášho výskumného projektu a jeho výsledkov, ale aj na právnu čistotu vlastníckych vzťahov medzi partnermi výskumu a odberateľmi, a tiež na oblasť dokumentačnú, t.j. zabezpečenie všetkých relevantných podkladov a dokumentov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Aké služby ponúkame?

 • podporné činnosti pri tvorbe rešerší, pri procese ochrany duševného vlastníctva,
 • asistencia pri podávaní patentových prihlášok, ochranných známok a úžitkových vzorov,
 • vzdelávacie a propagačné aktivity v oblasti práv duševného vlastníctva,
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti práv duševného vlastníctva,
 • príprava stratégií právnej ochrany duševného vlastníctva,
 • rešeršná činnosť,
 • vypracovanie trhovej evaluácie s cieľom posúdenia možností komerčného využitia duševného vlastníctva a uplatnenia na trhu,
 • identifikovanie potenciálnych komerčných partnerov a iniciovanie predbežných rokovaní s týmito partnermi, poskytnutie asistencie pri rokovaniach s komerčnými partnermi,
 • zabezpečovanie ohodnotenia duševného vlastníctva,
 • zabezpečovanie prístupu k medzinárodným databázam nových technológií ponúkaných na komerčné využitie a k vyhľadávaniu licenčných a strategických partnerov,
 • dohliadanie na zabezpečenie procesu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, vrátane monitorovania dodržiavania zákonných a iných lehôt, najmä v súvislosti s platením registračných a udržiavacích poplatkov, licenčných poplatkov, vecnou a časovou realizáciou jednotlivých krokov procesu v rámci komercializácie.

Podujatia

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o význame právnej ochrany technických riešení v národnom ale aj medzinárodnom kontexte. Konferencia bude zameraná na platnú legislatívu, spory, vymožiteľnosť a tiež na význam ochrany z pohľadu majiteľov patentov a jej využitie v konkurenčnom prostredí.