Informačné a komunikačné technológie
 

Hlavné činnosti

Úloha výskumu v oblasti Informačných a komunikačných technológií (IKT) je primárne zameraná na spracovanie a analýzu dát poskytovaných komplexnými systémami z oblasti Inteligentných dopravných systémov (IDS) a Inteligentných výrobných systémov (IVS). Analytické spracovanie rozsiahlych množín dát spolu s ich interpretáciou v základných výskumných oblastiach tvorí podstatnú časť vedecko-výskumných aktivít. Analytické spracovanie dát je realizované s využitím dátového centra dimenzovaného pre výpočty vyžadujúce vysoký výpočtový výkon.

Výrazná časť aktivít aplikovaného výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií je zameraná na výskum, vývoj a aplikácie informačno-komunikačných technológii a služieb pre industriálnu prax. Výskumné témy sú previazané s ostatnými aktivitami Univerzitného vedeckého parku, riešené sú však samostatne na základe predpokladu širšej resp. samostatnej aplikácie výstupov. Ďalším cieľom je vytvorenie spoločnej platformy na báze informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie podpory špičkového výskumu a vývoja v rámci prioritnej oblasti inteligentných dopravných systémov a inteligentných výrobných systémov v kombinácii s konceptom inteligentných a bezpečných miest tzv. Smart City a Safe City.

Divízia IKT sa ďalej zaoberá návrhom a implementáciou softvérových riešení na mieru, kybernetickou bezpečnosťou a takisto poskytuje integrovanú softvérovo-hardvérovú podporu všetkým pracoviskám Univerzitného vedeckého parku.

Samostatnou oblasťou je oblasť optických komunikačných technológií s aplikáciou v dopravných systémoch a oblasť senzorových sietí s aplikáciou v inteligentných systémoch dopravy a výroby.

Laboratóriá

Výskumy

  • Výskum senzorových sietí a spracovanie neurčitej informácie pre inteligenté systémy.
  • Výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie.
  • Výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania.

V prípade otázok alebo záujmu o spoluprácu neváhajte kontaktovať Divíziu informačných a komunikačných technológii.