Výskumné aktivity IDS
 

Činnosti v oblasti železničnej dopravy

 • analýza dopravnej infraštruktúry (kapacitné možnosti, dopravné obmedzenia, kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele),
 • plánovanie dopravnej základne,
 • analýza mobilnej základne (technické a technologické možnosti),
 • analýza dopravnej obslužnosti vybraných oblastí dostupnými dopravnými odbormi,
 • skúmanie časovej a priestorovej nadväznosti dopravných odborov,
 • analýza časovej a priestorovej dostupnosti dopravných bodov,
 • optimalizovanie procesov v doprave,
 • komplexné vytváranie zložitých dopravných celkov (IDS, IPS a pod.),
 • posúdenie dopadov zvolených dopravných obmedzení na stabilitu systému,
 • riešenie časových plánov z pohľadu služieb, ich frekvencie a smerovania,
 • riešenie obehu náležitostí pomocou simulačných nástrojov a optimalizačných postupov,
 • vytváranie kalkulačných modelov (maximálna cena, optimálne riešenie z pohľadu cena-čas),

 

 • analýza prepravných tokov a prúdov so zreteľom na možnosti infraštruktúry a vozidlového parku s výsledným výstupom efektívneho riešenia podľa optimalizačných kritérií,
 • tvorba modelov na základe užívateľských preddefinovaných štruktúr (vlastné tarify, dopravné a technologické postupy a pod.),
 • široké spektrum modelovania a hodnotenia logistických procesov a služieb,
 • ďalšie širokospektrálne činnosti zamerané na železničnú dopravnú sieť, riadenie dopravnej prevádzky, oblasť riešenia procesov sieťovou grafikou, zasielateľstvo, logistiku, a pod.

Požiadavky vychádzajúce z nárastu prepravy

 • zdokonaliť bezpečnosť cestnej premávky a ochranu všetkých jej užívateľov,
 • predchádzať tvorbe dopravných zápch (kongescií), ktoré zvyšujú cestovné náklady, zhoršujú životné prostredie a predlžujú cestovný čas prepravy,
 • zvýšiť nárast verejnej dopravy na úkor individuálnej všade tam, kde je to pre rozvoj kvality života potrebné a účelné,
 • znížiť negatívny vplyv na životné prostredie,
 • zlepšiť konkurencieschopnosť a výkon systémov nákladnej dopravy a logistiky,
 • zaistiť, aby obyvatelia Slovenskej republiky mali prístup k bezpečnej a dostupnej doprave.