Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza
 

Operačný program

Integrovaná infraštruktúra

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

EÚ fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy

OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3.-02

Kód projektu v ITMS2014+

313011D013

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Názov projektu

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza

Prijímateľ

Žilinská univerzita v Žiline

Financovanie projektu

Výška NFP 2 170 372,05 €

Obdobie realizácie projektu

01/2016 – 04/2018

Miesto realizácie projektu

Žilina, Dolný Hričov

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU Základné informácie o projekte – Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú:

 • zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja,
 • vybudovanie fyzickej infraštruktúry vedeckého parku ako jednotného technologického celku,
 • realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov.

Univerzitný vedecký park ŽU sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.

Hlavné výskumné aktivity sú realizované v týchto oblastiach:

Inteligentných dopravných systémov s dôrazom na:

 • ľudský faktor v doprave,
 • monitorovanie dopravných procesov,
 • technológie a aplikácie v inteligentných dopravných systémoch.

Inteligentných výrobných systémov s dôrazom na:

 • prototypovanie v inteligentných výrobných systémoch,
 • riešenia pre pokrokové výrobné systémy,
 • výrobné technológie a nové koncepty montáže,
 • modelovanie a simulácia inteligentných výrobných systémov.

Progresívnych materiálov a technológií s dôrazom na:

 • optické vlákna a fotonické prvky,
 • biomedicínske inžinierstvo,
 • nekonvenčné pohony.

Informačno-komunikačných technológií s dôrazom na:

 • spracovanie neurčitej informácie,
 • fotonické aplikácie,
 • znalostné technológie,
 • podpora rozhodovania.