Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – I. fáza
 

I. fáza:

Názov projektu: 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Kód ITMS: 26220220184

Kód výzvy: 

OPVaV-2012/2.2/08-RO

Operačný program: 

Operačný program „Výskum a vývoj“

Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Celkové oprávnené výdavky:  41 069 161,76 EUR

Trvanie projektu: 06/2013-12/2015

Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Miesto realizácie projektu: Žilina, Dolný Hričov

Partneri projektu: VÚD, a.s.

Strategickým cieľom projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú:

 • zvyšovanie inovačnej kultúry, rozsiahla podpora aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe a podpora regionálneho znalostného a inovačného rozvoja,
 • vybudovanie fyzickej infraštruktúry vedeckého parku ako jednotného technologického celku,
 • realizácia špičkového výskumu a vývoja v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov.

Univerzitný vedecký park ŽU sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.

Hlavné výskumné aktivity sú realizované v týchto oblastiach:

Inteligentných dopravných systémov s dôrazom na:

 • ľudský faktor v doprave,
 • monitorovanie dopravných procesov,
 • technológie a aplikácie v inteligentných dopravných systémoch.

Inteligentných výrobných systémov s dôrazom na:

 • prototypovanie v inteligentných výrobných systémoch,
 • riešenia pre pokrokové výrobné systémy,
 • výrobné technológie a nové koncepty montáže,
 • modelovanie a simulácia inteligentných výrobných systémov.

Progresívnych materiálov a technológií s dôrazom na:

 • optické vlákna a fotonické prvky,
 • biomedicínske inžinierstvo,
 • nekonvenčné pohony.

Informačno-komunikačných technológií s dôrazom na:

 • spracovanie neurčitej informácie,
 • fotonické aplikácie,
 • znalostné technológie,
 • podpora rozhodovania.