Idea vybudovania vedeckých parkov a výskumných centier

Myšlienka vytvorenia Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA) vznikla v roku 2010, keď si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedomilo potrebu výstavby inštitúcií, ktoré budú vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a expertmi v kľúčových oblastiach výskumu. Tie budú mať dopad aj na zlepšenie ekonomiky Slovenska a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom podpory aplikovaného výskumu a inovácií.

Príprava projektu

Samotný proces prípravy projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline prebiehal vo viacerých etapách.
  • v januári 2012 pripravila Žilinská univerzita v Žiline základný koncept projektu, v ktorom boli definované štyri nosné výskumné témy na základe série diskusií a workshopov s kľúčovými výskumníkmi za účelom zadefinovania takej prístrojovej infraštruktúry, ktorá umožní realizovať excelentný výskum na medzinárodnej úrovni,
  • výskumné témy boli následne rozpracované v podrobnom projektovom zámere. Okrem nich boli do projektu zakomponované aktivity zamerané na transfer technológií, spoluprácu s priemyselnou praxou a regiónom,
  • finálna verzia zámeru bola odovzdaná v apríli 2013.

Vznik Univerzitného vedeckého parku

V júni 2013 bola podpísaná Zmluva o nenávratný finančný príspevok, ktorou sa oficiálne začala realizácia aktivít projektu. Boli prijatí prví zamestnanci, rozbehla sa spolupráca s partnermi zo zahraničia, uskutočňovali sa služobné cesty a rokovania, začali sa budovať expertné tímy v definovaných oblastiach výskumu, prijímali sa návštevy delegácií, boli sme súčasťou otváracích ceremónií, čím sme získali pozornosť verejnosti a médií. Na fungovanie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline bolo nutné nastaviť interné procesy, zabezpečiť informačnú a technickú podporu, zrealizovať sériu verejných obstarávaní.

Výstavba parku

10.júna 2014 bola zahájená výstavba dvoch budov Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline. 13. júna 2014 bol položený základný kameň výstavby Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline na univerzitnej pôde ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom. Odovzdanie budov vedeckého parku do prevádzky je naplánované do konca roku 2015. 7. decembra 2015 prebehlo slávnostné otvorenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline