Pokrokové materiály a technológie
 

Hlavné činnosti

V súčasnosti prevláda svetový trend znižovania nákladov na výrobu elektrickej energie predovšetkým z environmentálnych dôvodov. Svetový výskum sa orientuje na hľadanie možností, ktorými je to možné zrealizovať. Veľmi dôležitým aspektom je vývoj nových materiálov, ktorých vlastnosti umožnia znižovať spotrebu elektrickej energie a kvalitatívne vylepšovať elektrické, magnetické a mechanické parametre prístrojov, strojov a zariadení, kde budú tieto materiály použité.

Z hľadiska výskumu a vývoja systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov sa dôraz kladie hlavne na štúdium, návrh, výrobu a implementáciu nových materiálov a technológií do elektronických a optických systémov a senzorov na báze heteroštruktúr, tenkovrstvových štruktúr pre nové komunikačné technológie a dopravné systémy. Základom je ich aplikácia v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, monitorovania dopravnej infraštruktúry a nových pokročilých materiálov a technológií. Výskumné ciele sú nastavené tak, aby sledovali najmodernejšie trendy a aktivity v oblasti nových materiálov a tenkovrstvových technológií.

Z hľadiska výskumu metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve je táto oblasť dôležitá z pohľadu inovatívnosti senzorov, algoritmov a systémov pre monitorovanie vitálnych funkcií. To znamená, použitie špičkových materiálov a technológií, ich výskum a vývoj pre zvýšenie presnosti a citlivosti diagnostikovania a monitorovania rôznych funkcií z hľadiska biomedicínskeho inžinierstva.

Z hľadiska výskumu v oblasti materiálov a technológií v stavebníctve je výskum monitorovania a hodnotenia dopravnej infraštruktúry s diagnostikou dopravnej cesty, predikciou jej stavu, vplyvu na bezpečnosť dopravy a tiež výskum nových materiálov pre dopravnú cestu. Výskum bude orientovaný aj na navrhovanie, výstavbu a riadenie inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energie.

Laboratóriá a oblasti výskumu

Ďalším dôležitým aspektom je:

  • analýza vplyvu elektromagnetického poľa a jeho pôsobenia na organizmy z hľadiska minimalizácie jeho negatívneho pôsobenia a naopak zvýšenie jeho pozitívneho pôsobenia,
  • optimalizácia systémov a postupov neinvazívnej diagnostiky na báze vlnových metód s cieľom zvýšenia úrovne informačnej hodnoty snímaných signálov pomocou metód založených na princípoch počítačového videnia, geometrie, počítačovej grafiky a metód spracovania údajov v priestorovej a frekvenčnej oblasti.

Z hľadiska výskumu nekonvenčných pohonov a ich komponentov je výskum orientovaný na optimalizáciu toku energie s cieľom minimalizácie strát. Na overovanie týchto vlastností bude vybudovaný inteligentný testovací a diagnostický systému elektromobilov, nekonvenčných pohonov a ich komponentov. V súčasnosti sa v SR a tiež v mnohých krajinách EU nenachádzajú komplexné výskumné pracoviská, ktoré môžu poskytovať služby organizáciám, ktoré v oblasti VaV participujú na vývoji moderných komponentov, ktorých využitie je uplatniteľné pre oblasť elektromobility. Z vedeckého hľadiska bude výskum orientovaný na využitie moderných metód, nástrojov jednak v oblasti použitia mechanických komponentov elektromobilov a tiež v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Jedným z cieľov je dosiahnuť získanie nových poznatkov v oblasti využitia nekonvenčných pohonov vozidiel a ich komponentov, tieto prezentovať  medzinárodnej vedeckej a odbornej komunite, vrátane popularizácie rozvoja vedy v danej oblasti.

Z hľadiska výskumu a vývoja systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov sa dôraz kladie hlavne na štúdium, návrh, výrobu a implementáciu nových materiálov a technológií do elektronických a optických systémov a senzorov na báze heteroštruktúr, tenkovrstvových štruktúr pre nové komunikačné technológie a dopravné systémy. Základom je ich aplikácia v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, monitorovania dopravnej infraštruktúry a nových pokročilých materiálov a technológií. Výskumné ciele sú nastavené tak, aby sledovali najmodernejšie trendy a aktivity v oblasti nových materiálov a tenkovrstvových technológií.