Laboratórium udržateľnej cestnej dopravy
 

Hlavným zameraním laboratória je experimentálny výskum zaťaženia vonkajšieho prostredia emisiami z cestnej dopravy, riešenie kritických environmentálne zaťažených dopravných lokalít v mestách (funkčné mestské územia), meranie a vyhodnocovanie vplyvov dopravy na kvalitu životného prostredia miest, modelovanie environmentálne zaťažených lokalít. Daná infraštruktúra je momentálne strategicky dôležitá, nakoľko sa jedná o vybavenie laboratória, ktoré sa využíva pre výskum orientovaný na oblasť skvalitňovania životného prostredia, ochrany zdravia a informovanosť obyvateľstva, sledovanie a odporúčanie nových materiálov pre budovanie cestných komunikácií v mestskom prostredí v rámci riešení plánov udržateľnej mobility.

Vplyv povrchových vlastností vozovky na bezpečnosť cestnej premávky

Technológiu monitorovania kvality ovzdušia tvorí zostava prístrojov využívaná na meranie imisií tuhých častíc v ovzduší (TSP, PM10, PM4, PM2,5, PM1) vybavených aj súčasťami pre záznam meteorologických parametrov (teplota, vlhkosť, tlak). Zostava je doplnená o referenčný vzorkovač tuhých častíc a klimatizačnú komoru pre meranie a stanovenie koncentrácie tuhých častíc.

Hlavným využitím takejto zostavy prístrojov je poskytovať vedeckej komunite jedinečné príležitosti pre experimentálny výskum znečisťovania ovzdušia najmä z cestnej dopravy priamo v teréne bez obmedzenia. Zostavu však možno použiť aj v laboratórnych podmienkach. Experimentálne merania možno vykonávať pri akýchkoľvek poveternostných podmienkach. Súčasťou experimentov v teréne je súbežné sledovanie zaťaženia ovzdušia znečisťujúcimi látkami a správania sa dopravného prúdu. Všetky vykonané experimenty v teréne možno vyhodnocovať a sledovať v laboratóriu a sprístupniť študentom a vedeckej obci.