Laboratórium Smart City
 

V súčasnej dobe žije v mestách stále väčší počet ľudí. Očakáva sa, že v roku 2050 bude v mestách žiť až 70% obyvateľstva. Naviac, ľudia žijúci v mestách spotrebúvajú stále väčší podiel zdrojov oproti obyvateľstvu žijúcemu na vidieku. To, aby sa mestá stali na jednej strane konkurencieschopné a schopné čeliť technologickým a ekonomickým zmenám a na druhej strane trvalo udržateľné a aby obyvatelia miest boli so životom spokojnejší rieši koncept inteligentných miest – Smart City.

Smart City je možné charakterizovať prostredníctvom šiestich oblastí – pilierov Smart City: ekonomika, mobilita, životné prostredie, samospráva, bývanie a ľudia. Smart mobilita v Smart City sa hodnotí niekoľkými indikátormi ako je miestna dostupnosť, národná a medzinárodná dostupnosť, dostupnosť IKT infraštruktúry a nakoniec bezpečný, trvalo udržateľný a inovatívny dopravný systém mesta. Takéto optimálne riešenie mobility prispôsobené potrebám obyvateľstva si v prvom rade vyžaduje mať k dispozícii dostatočne vybudovanú infraštruktúru a v rámci daných možností vybudovať optimálny (multimodálny integrovaný) dopravný systém a dopravu následne optimálne riadiť. Riadenie dopravy je však možné iba na základe dát. Keďže reálnych dát z dopravy príp. o mobilite obyvateľstva je nedostatok, Monitorovací a riadiaci systém dopravy je doplnený Virtuálnym mestom, ktoré simuluje reálne mesto. Virtuálne senzory a aktuátory budú doplnené reálnymi z campusu Žilinskej univerzity (napr. parkovacieho systému), pričom sa v budúcnosti predpokladá napojenie sa aj na reálne zdroje dát z mesta Žilina.

Laboratórium disponuje technológiou pre výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy.

Hlavnými cieľmi Smart City sú:

  • zefektívnenie rozhodovania,
  • zlepšenie koordinácie a riadenia,
  • zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.

Monitorovací a riadiaci systém umožňuje:

  • zber, zachytávanie a uchovávanie dopravných informácií,
  • spracovanie dopravných informácií s následnými aktivitami (predikcia dopravnej situácie, korelácia udalostí, tvorba štandardných operačných procedúr, definovanie Key Performance Indicators, analytika a reportovanie nad archívom dát),
  • vizualizáciu dopravných informácií (vizualizácia dopravnej situácie a udalostí v mapách a v tabuľkách, zobrazovanie videozáznamov z kamerových systémov).

Virtuálne mesto na báze ortofotomapy poskytuje možnosť:

  • rozmiestniť rôzne druhy virtuálnych senzorov v priestoroch mesta, výstupom sú senzorické dáta použiteľné pre chod Monitorovacieho a riadiaceho systému,
  • simulácie a zmeny parametrov v čase,
  • zmeny v dopravnej infraštruktúre počas simulácie, ktoré si vyžiada Monitorovací a riadiaci systém.

Uvedené technologické riešenie predstavuje nástroj na komplexné skúmanie dopravy v mestách s dôrazom na výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy.