Laboratórium Fotoniky
 

Technológia pre vývoj optických vláknových senzorov, optických systémov a sietí je zameraná na výskum a vývoj v oblasti opto-vláknových senzorických systémov a sietí. Laboratórium je vybavené najmodernejšou meracou technológiou, ktorá umožňuje meranie elektrických a optických signálov a skúmajú sa tu možnosti začlenenia optických senzorov v rámci špecifických aplikácií senzorických sietí v zmysle dopravy resp. geotechniky. Ďalšou oblasťou je vyšetrovanie vlastností optických vlákien z pohľadu štatistických zmien optického signálu vyvolaných stochastickým procesmi ako napríklad PMD. V rámci laboratória je k dispozícii aj testovacia optická sieť o celkovej dĺžke viac ako 900 km s možnosťou jej rekonfigurácie.

Časové merania elektrických a optických

Signálov Časové meranie je možné prostredníctvom špičkového osciloskopu Teledyne LeCroy Labmaster 10-36ZI a analyzátora koherentných optických signálov IQScope-RT, ktoré umožňujú zobrazenie časových priebehov elektrických a optických signálov. V elektrickej oblasti dosahuje osciloskop šírku pásma až 36 GHz a vzorkovaciu rýchlosť až 75 GS/s na kanál. V optickej oblasti je možné pracovať so šírkou pásma viac ako 43 GHz a vzorkovacou rýchlosťou až 150 GS/s. Tieto parametre umožňujú meranie koherentných optických signálov až do 640 Gb/s na kanál (DP-16QAM).

Spektrálne meranie elektrických a optických signálov

Z pohľadu merania a analýzy spektrálnych vlastností signálov je laboratórium vybavené dvomi optickými a jedným elektrickým spektrálnym analyzátorom. Sú to Yokogawa AQ6370C, Thorlabs OSA203 a Rodhe and Schwartz R&S®FSU46. V optickej oblasti je možné meranie spektier v rozsahu od 600 do 2400 nm a v elektrickej od 20 Hz do 46 GHz.

Ďalšie možnosti technológie

Technológia sa využíva na podporu digitalizácie predmetov a objektov v oblasti prvkov výrobných a logistických systémov pre priemyselné aplikácie. Laserový skener umožňuje presné zameranie priestorových informácií o skenovaných objektoch v 3D zobrazení s vysokou produktivitou práce oproti konvenčným postupom. Ďalšou položkou technológie je softvér pre vybudovanie inteligentného elektronického a fyzického archívu s možnosťou centralizovaného fyzického a elektronického uloženia, kontroly a bezpečnosti dát. Analytický a vizualizačný nástroj napojený na centralizovaný archív vedecko-výskumných dokumentov, podporuje tvorbu inteligentných databáz údajov.