Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline II. fáza (výstupy)
 

Názov projektu:

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza

Číslo projektu:

ITMS2014+313011D013

Výška NFP:

2 170 372,05 €

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia
koordinácie a kosolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývojaKód: P0337
 
Merateľný ukazovateľ projektu OP VaV prenesené do druhej fázy

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start-up efekty)