Dátové centrum
 

Dátové centrum umožňuje rýchlu a efektívnu prácu s dátami v rámci technológií integrovaných dátovom centre – Apache Hadoop, iRODS a iné. Umožňuje tak spracovať veľké množiny dát (Big Data) pochádzajúce z rôznych zdrojov – medicínske dáta, dáta zozbierané z dopravy a dopravných tokov, priemyselnej výroby, inteligentných miest či z bankovníctva. Takto spracované dáta môžu byt následne ďalej analyzované a vizualizované podľa požiadaviek v rámci špecifikovanej výskumnej úlohy.

Technická špecifikácia

Podpora výskumu a vývoja v oblasti paralelnej optimalizácie, spracovania a konsolidácie dát.

Celkový výpočtový výkon: min. 160 TFLOP pozostáva z min. 80 TFLOPS CPU + min. 80 TFLOPS pri využití akcelerátora. Ďalej sú súčasťou:

 • Riadiace uzly [2ks]-špecifikácia a architektúra zodpovedá výpočtovým uzlom s pamäťou 128 GB RAM.
 • Prihlasovacie uzly [4ks]-špecifikácia a architektúra zodpovedá výpočtovým uzlom s pamäťou 768 GB RAM.

Systém obsahuje paralelné a zdieľané úložisko s 4 PB celkovej využiteľnej kapacity s podporou paralelného a zdieľaného súborového systému. Takéto riešenie obsahuje viacero softvérových balíkov umožňujúcich kompilovať a spúšťať vlastné aplikácie.

Skupiny softvérových balíkov:

 • Kompilátory – umožňujú kompiláciu užívateľského softvéru ktorý využíva CPU alebo akcelerátory.
 • Runtime knižnice – MPI knižnice umožňujúce linkovanie a vykonávanie softvéru
 • vyžadujúceho MPI
 • Spracovanie veľkej množiny dát (Big Data) – umiestňovanie softvérových balíkov ako
 • Hadoop, Map-Reduce a Lustre na základe aktuálnych požiadaviek (on-demand) na jednotlivé výpočtové uzly, za účelom umožnenia vykonávania aplikácií založených na Map-Reduce.
 • Vzdialená vizualizácia – užívateľom umožňuje vizualizáciu dát a výsledkov vedeckých výpočtov s použitím výpočtových prostriedkov dostupných na týchto uzloch.
 • Vizuálna analýza – Štatistický a Vizuálny softvér za účelom umožnenia analýzy dát pre výskumných pracovníkov. Tento softvér je vybavený štandardnými dátovými konektormi voči rôznym dátovým zdrojom.
 • Rozsiahla grafická vývojová platforma – integrované vývojové prostredie a knižnice
 • Platforma pre podporu 2D a 3D modelovania – prepojenie medzi výpočtovými uzlami, pracovnými stanicami a dátovým úložiskom.