Stretnutie partnerov projektu TRENDLINE: úspešná koordinácia a plánovanie do budúcnosti

Dňa 14. marca 2024 sa stretli naši kolegovia v Brne s partnermi projektu TRENDLINE. Stretnutie bolo zamerané na zhodnotenie doterajšieho priebehu a koordináciu ďalších krokov.

Kľúčové body programu:

  • Zjednotenie postupov zberu dát: Hlavným bodom programu bola výmena informácií týkajúcich sa jednotlivých KPI indikátorov vyhodnocovaných v rámci projektu TRENDLINE. Partneri projektu diskutovali o jednotnom postupe zberu dát pre efektívne monitorovanie a hodnotenie projektu. Dôraz bol kladený aj na štatistické spracovanie získaných dát. Cieľom je zaistiť presnosť a spoľahlivosť dát pre relevantné výsledky projektu.
  • Prezentácia pracovísk: Partneri si predstavili svoje pracoviská, prezentovali svoje kompetencie, možnosti a infraštruktúru a diskutovali diskutovali o potenciálnej spolupráci v budúcich projektoch. Stretnutie taktiež poslúžilo ako platforma na zdieľanie odborných poznatkov a skúseností medzi partnermi.
  • Cezhraničná spolupráca: Partneri sa venovali aj návrhom na ďalšiu spoluprácu v rámci riešenia cezhraničných projektov. Vzájomná koordinácia a zdieľanie know-how je kľúčové pre úspešnú realizáciu týchto projektov.

Stretnutie bolo hodnotené ako úspešné a partneri sa zhodli na tom, že projekt TRENDLINE napreduje podľa plánu a obe strany budú aktívne hľadať príležitosti na spoluprácu.

Comments are closed.