Účasť na valnom zhromaždení projektu TRENDLINE v Prahe

V dňoch 21. – 23. februára 2024 sa v Prahe konalo valné zhromaždenie projektu TRENDLINE.

Prezentácia aktuálneho stavu projektu a národných správ

Úvodná časť zhromaždenia bola venovaná prezentácii aktuálneho stavu projektu TRENDLINE, vrátane priebežných správ z jednotlivých zapojených krajín a čerpania finančných prostriedkov. Následne boli prezentované výstupy zo stretnutia pracovnej skupiny (KEG), v ktorých sa zamerali na experimentálne indikátory ako rizikové správanie účastníkov cestnej premávky, dodržiavanie predpisov a zberu dát o rýchlosti.

Budúce vízie a zmeny vo výkonnostných indikátoroch

Ďalšia časť zhromaždenia bola venovaná budúcim víziám projektu TRENDLINE a navrhovaným zmenám vo výkonnostných indikátoroch. Prezentované boli aj príklady úspešných projektov z iných krajín, ktoré svojím prístupom viedli k efektívnemu transferu poznatkov o zbere a spracovaní dát.

Metodika pre jednotlivé bezpečnostné (výkonnostné) indikátory

Záverečná časť zhromaždenia sa venovala metodickým usmerneniam pre jednotlivé bezpečnostné (výkonnostné) indikátory, ktoré nadväzujú na predchádzajúci projekt BASELINE.

Valné zhromaždenie bolo príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov medzi účastníkmi z rôznych krajín. Diskusia sa zamerala na aktuálne výzvy v oblasti bezpečnosti dopravy a na hľadanie riešení pre zlepšenie stavu na európskych cestách.

 

Comments are closed.