Slávnostné otvorenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline v pondelok 7. 12. 2015 otvára špeciálne pracovisko, ktoré svojim špičkovým výskumom podporí rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.  Projekt bol vybudovaný s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

KralikFoto20151207-IMG_6071

Myšlienka vytvorenia Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP UNIZA) vznikla v roku 2010, keď si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedomilo potrebu výstavby inštitúcií, ktoré budú vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a expertmi v kľúčových oblastiach výskumu. Tie budú mať dopad aj na zlepšenie ekonomiky Slovenska a zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom podpory aplikovaného výskumu a inovácií.  13. júna 2014 bol za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča na univerzitnej pôde položený základný kameň výstavby UVP UNIZA.

Slávnostné poklepanie základného kameňa 13. jún 2014, foto Ing. Pavol Bukovan

Foto: Ing. Pavol Bukovan

UVP UNIZA je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Orientuje sa na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií.

„Otvorenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je zavŕšením úsilia veľkého množstva ľudí pôsobiacich v tradičných oblastiach výskumu na Žilinskej univerzite.  Vytvorené špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zásadným spôsobom zvýšilo konkurencieschopnosť našej univerzity v medzinárodnom vedeckom priestore,“ povedal riaditeľ UVP UNIZA doc. Ing. Michal Zábovský PhD.

Univerzitný vedecký park ŽU v Žiline, Foto Ing. Pavol Bukovan

Foto: Ing. Pavol Bukovan

Celková rozloha UVP UNIZA je takmer 5300 m2, podlahová plocha cca 3550 m2. Projekt vytvoril 15 špičkových laboratórií zameraných primárne na oblasti inteligentnej dopravy a inteligentnej výroby. V rámci organizačnej štruktúry pribudlo 120 nových pracovných miest pre výskumných a odborných zamestnancov. Celkové výdavky projektu boli 44 161 344,21 eur.

Nosné témy projektu sú zamerané na štyri divízie. Divízia pre inteligentné dopravné systémy sa venuje výskumu v oblasti dopravy a prepravy, pričom pokrýva všetky oblasti riešenia komplexných úloh od zberu dát, cez ich analýzu, vyhodnocovanie, simuláciu a následné nasadanie v oblastiach radenia a optimalizácie dopravy. Špeciálna pozornosť je venovaná riešeniu krízových javov v doprave a konceptu smart cities. Divízia inteligentných materiálov a technológií je veľmi úzko prepojená s divíziou IDS a venuje sa špeciálnym témam z oblasti elektromobility, nadväzuje však aj na témy sledovania vitálnych parametrov s potenciálom využitia v špecifických témach, akými je aj doprava.

Letecký pohľad, foto doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Foto: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Inteligentné výrobné systémy sa venujú vývoju inteligentných produktov s využitím špičkových postupov 2D a 3D modelovania. Primárnym cieľom je optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti výrobných procesov s ohľadom na všetky faktory výroby, vrátane ergonómie. Samostatná pozornosť je venovaná výskumu a aplikáciám v oblasti bioniky.

V rámci divízie informačno-komunikačných systémov boli vytvorené špičkové pracoviská v oblasti fotoniky a optických sietí. Zásadná investícia však integrovala podporu pre ďalšie výskumné oblasti v podobe superpočítača špecificky  vytvoreného pre spracovanie a ukladanie rozsiahlych množín dát (data intensive high performance computer).

UVP UNIZA taktiež poskytuje priestor na spoluprácu pre firmy, vedcov či študentov v oblasti poradenstva, výskumu, transferu technológii do praxe, ochrany duševného vlastníctva, projektov a vzdelávacích kurzov.

„Aktuálna situácia dovoľuje nám,  našim tradičným partnerom a tiež novým partnerom orientovať sa na výskumné aktivity plne porovnateľné s najlepšími pracoviskami v Európe a vo svete. Dokončenie časti projektu, ktorá sa orientovala na vytvorenie jednotlivých laboratórií a súvisiacej infraštruktúry je tiež bodom, v ktorom musím osobne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vybudovanie takejto infraštruktúry na našej univerzite, a ktorých úsilie si vyžiadalo veľké množstvo profesionálneho aj osobného nasadenie v tomto najväčšom projekte v histórii Žilinskej univerzity v Žiline,“ uzavrel Zábovský.

Comments are closed.