Čo ponúkame?

Študentom ponúkame spoluprácu najmä v oblastiach:

  • testovania simulačných modelov, analýzy a hodnotenia získaných výsledkov a jedinečných návrhov prostredníctvom brainstormingu, spätného testu a hodnotenia,
  • výskumu a vývoja optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy konkrétne z pohľadu konceptu Smart City – perspektívami oblasťami sú predovšetkým získavanie dát o doprave (snímače, senzory, aktuátory, kamerové a riadiace systémy, …) a spracovania týchto dát (algoritmy, vizualizácia, predikcia, identifikácia interakcií, …),
  • skúmania detekcie narušiteľa za pomoci zabezpečovacích prvkov a vývoju a realizácia softvérových a hardvérových riešení,
  • vývoja a realizácia softvérových a hardvérových riešení (algoritmy určené na spracovanie obrazu z kamery použité na detekovanie pohybujúcich sa a stojacích vozidiel, algoritmy vyvíjané na platforma Java, C++, C# pre už existujúce parkovacie systémy spoločností, ktoré za zaoberajú vývojom parkovacích systémov a ich predajom).

Výstupy spolupráce majú charakter vypracovaných záverečných prác v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu.