Čo robíme?

Hlavná časť spolupráce s vedeckou komunitou je na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte bezpečnostného inžinierstva na Katedre krízového manažmentu a so zahraničnými partnermi:

Dr. Adam Zagorecki – Cranfield University, Defence Academy of the UK, Veľká Británia,

prof. Dr. Bartel Van de Walle – Tilburg University, Holandsko,

prof. Dr. Louise K. Comfort – Pittsburgh University, USA.

prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. – STU Bratislava

doc. Ing. Hana Staňková, PhD. – VŠB TU Ostrava

doc. Ing. Petr Jančík, PhD. – Institut environmentálních technologií, VŠB TU Ostrava

RNDr. Pavel Mikuška, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno

VŠB – TU Ostrava, RODOS (ROzvoj DOpravních Systémů)

plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. (Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií)

doc. Ing. David Řehák Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství)

Ing. Martin Hromada, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Aplikované Informatiky)

Ing. Ján Zelenka, PhD. (Ústav informatiky SAV)

Čo ponúkame?

Prioritou vedeckej spolupráce je skúmanie vplyvu faktorov na bezpečnosť a zvyšovanie efektivity dopravných procesov. Spoluprácu s inými vedeckými organizáciami doma a v zahraničí využívame a podporujeme jednak výmenou dosiahnutých poznatkov a výsledkov, poskytnutím výskumníkov (odborných kapacít) pre riešenie spoločných projektov a zdieľaním zariadení a skúseností vo výskume.