Čo robíme?

Spolupráca s firemným sektorom je zameraná na riešenie úloh spojených s zvyšovaním efektivity a bezpečnosti dopravných procesov a procesov spojených so zapojením ľudského faktora do riadenia, manipulácie, obsluhy, ergonómie a dizajnu strojov a zariadení v rôznych podmiekach.

Koho hľadáme?

Za potenciálneho partnera na spoluprácu v oblasti systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy považujeme hlavne organizácie:

 • školiace (výcvikové) centrum pre krízové štáby miest a obcí, obvodné úrady, obvodné úrady v sídle kraja,
 • školiace (výcvikové) centrum pre jednotky Integrovaného záchranného systému, Hasičský a záchranný zbor, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, resp. obecné (mestské) hasičské zbory, závodné hasičské útvary, závodné hasičské zbory,
 • školiace (výcvikové) centrum pre Jadrovú elektráreň Mochovce a Atómovú elektráreň Bohunice,
 • školiace (výcvikové) centrum pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, SEVESO podniky, objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty, národné a európske subjekty dopravnej a energetickej kritickej infraštruktúry,
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú analýzou rizík a tvorbou krízových plánov pre obce, okresné mestá a krajské mestá,
 • spoločnosti pôsobiace v oblasti správy cestnej infraštruktúry alebo v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia (Cestná databanka SSC Bratislava, Letisková spoločnosť Žilina a iné),
 • samosprávne orgány – mestá, obce, územné celky, ale aj projektové, správcovské a stavebné organizácie,
 • výrobcovia prvkov IDS,
 • rezorty ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy – tvorba vstupných údajov pre bezpečnostné politiky a štúdie na ochranu majetku pri spracovávaní právnych predpisov pre definovanie a hodnotenie úrovne ochrany objektov kritickej infraštruktúry,
 • prevádzkovatelia objektov kritickej infraštruktúry – tímy a oddelenia zabezpečujúce ochranu objektov kritickej infraštruktúry,
 • právnické osoby pri testovaní, skúmaní a vývoji prvkov ochrany objektov,
 • spoločnosti pôsobiace v oblasti IDS a prevádzky parkovacích systémov.

Čo ponúkame?

V rámci spolupráce s firmami sa zameriavame na zvyšovanie efektivity a synergie dopravných odborov do jedného kompaktného celku – napríklad na analýzu úzkych miest v kaskáde obsluhovacích podsystémov, návrh riešení pri vytváraní zložitých multimodálnych dopravných systémov, koordináciu rytmických procesov v doprave so zameraním na železničnú dopravu a iné. Pri spolupráci ponúkame využitie našich skúseností, odborné kapacity, aj technologické zariadenia pre výskum a vývoj v oblasti IDS.