V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Ochrana pred terorizmom a kriminalitou – Eliminácia účinkov teroristických útokov s použitím výbušnín ako efektívny nástroj na ochranu osôb a majetku (APVV).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne ochrany osôb a majetku (budov) pred účinkami výbuchov neštandardných typov výbušnín používaných pri teroristických a kriminálnych činoch. Zvýšenie dosiahneme prostredníctvom vytvorenia modelu hodnotenia účinkov výbuchu nástražných výbušných systémov a praktickou implementáciou modelu v podobe metodiky a softvérového nástroja. Nástroj poskytne osobám zodpovedným za bezpečnosť (polícia, SBS, vojaci atď.) rýchly spôsob vymedzenia bezpečnostných zón pre občiansku bezpečnosť a pre ohrozené dôležité budovy so sústredeným veľkým počtom obyvateľstva (parlament, letiská, vlakové a autobusové stanice, obchodné domy, nemocnice atď. Partnermi projektu sú:

  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia vyzbrojovania, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie,
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru,
  • Prezídium Hasičského a záchranného zboru,
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií,
  • VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, ČR,
  • Veděcko-výskumný uhelný ústav Ostrava (VVUÚ, a.s.), ČR,
  • Polizia dello Stato , Taliansko – Štátna polícia Talianskej republiky,
  • Counter Improvised Explosive Devices, Španielsko – Nato Centrum Excelentnosti,
  • ENSTA Bretagne – National Institute of Advanced Technology, Francúzsko,
  • Ministerstvo obrany Nórska.