V mesiaci október 2014 bol podaný projekt s názvom High Community Resilience in Transport – Nový prístup k účinnejšej absorpcii hodnotenie rizík v rámci sektora dopravy v Európskej únii, zverejnenej v rámci grantovej schémy H2020.

Hlavným cieľom HiCoReT (High Community Resilience in Transport) je zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám, ktoré sú najvyššou politickou témou v EÚ a jej členských štátov a pridružených krajín. Taktiež hlavným cieľom tohto projektu je nájsť spôsob ako efektívnejšie chrániť občanov, našu prosperitu, politickú stabilitu, hospodárstvo a taktiež infraštruktúru služieb.

Súčasne je dôležité sa zamerať na zvýšenie odolnosti našej spoločnosti voči prírodným rizikám, ako sú napríklad povodne, búrky, zemetrasenia, sopečné erupcie a človekom spôsobené katastrofy ako nehody, či terorizmus.

Termín odolnosť (resilience)  sa v posledných rokoch stal veľmi populárnym. Dominantné trendy ako globalizácia, šírenie potenciálne nebezpečných technológií, nové formy terorizmu, a klimatické  zmeny vytvárajú nové a nepredstaviteľné hrozby pre moderné spoločnosti. V súčasnosti sa niektoré hrozby nedajú predpovedať, ani predvídať preto sa musí klásť čoraz väčší dôraz na prevenciu.

Ďalším cieľom projektu HiCoReT je zlepšiť kvalitu vzdelávania a efektívnosti rozhodovania v krízových situáciách. Prvky kritickej infraštruktúry sú kľúčovými prvkami pre zdravú ekonomiku a stabilné komunity v dôsledku čoho je možný  pohyb osôb, tovaru a informácií, čo uľahčuje každodenný život na zemi. Ľudia musia čeliť rôznym krízovým javom, ktoré ich neustále ohrozujú. Počet prírodných katastrof spôsobené človekom, či nezávisle na ňom sa zvyšuje na celom svete, a to najmä v posledných niekoľkých rokoch. Odvetvie dopravy má veľký význam v prvotnej fáze krízy a je potrebné ju obnoviť čo najskôr po mimoriadnej udalosti, aby bolo možné poskytnúť adekvátnu pomoc pri záchrane obyvateľstva.