V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Indikátory odolnosti kritickej infraštruktúry v sektore energetika, zverejnenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). Cieľom projektu je rozvoj a prehlbovanie základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie vedecky zdôvodnených a odborne správnych rozhodnutí v procese definovania a využiteľnosti indikátorov odolnosti vybraných subsektorov energetickej infraštruktúry, zlepšovanie procesov pre zaistenie bezpečnosti a primeranej odolnosti KI, ako aj efektívnosti účinnosti opatrení realizovaných v rámci ochrany KI v podmienkach SR.

V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Zariadenie na tvorbu virtuálneho 3D okolia dopravného koridoru, v reakcii na verejnú výzvu, zverejnenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). V rámci projektu by sa mala realizovať konštrukcia a reálne nasadenie 3D mobilnej meracej platformy umožňujúcej 3D záznam okolia dopravného koridoru. Na projekte bude spolupracovať UVP, katedra RIS (Elektrotechnická fakulta, ŽU) a spoločnosť Betamont s.r.o. Do spolupráce by sa zapojila aj Stavebná fakulta ŽU z vlastným scanovacím zariadením pre priestorový zber údajov metódou terestrického a leteckého scanovania a fotogrametrie v nadväznosti na rozpracované metódy sledovania cestnej komunikácie. Okrem toho Stavebná fakulta v tomto období rieši problematiku možnosti predĺženia VPD na letisku Žilina. V tejto súvislosti prebiehajú práce na príprave 3D modelu okolia súčasnej VDP za účelom prípravy projektovej dokumentácie.

V priebehu roku 2014 bol pripravovaný projekt Dopravná infraštruktúra krajín V4, ktorý sa začne riešiť v roku 2015. Projekt bude financovaný z Višegrádskeho fondu regionálneho rozvoja s perspektívou pokračovania v rámci výziev programu EU Horizon 2020. Spolupracujúce organizácie sú uvedené v časti Partneri. Okrem uvedeného medzinárodného projektu bol podaný návrh projektu APVV SR, zameraného na bezpečnosť cestnej dopravy a pripravuje sa v rámci transferu vedomostí projekt na tvorbu Územného generelu mesta Žilina.