Ochrana duševného vlastníctva a jeho komercializácia

V oblasti duševného vlastníctva ponúkame:

 • zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva vzniknutého pri realizácii výskumu a vývoja,
 • poradenstvo ohľadne procesu podávania patentov a úžitkových vzorov s dôrazom na konanie pred úradom,
 • spoluprácu pri prenose znalostí a technológií do praxe.

V ekonomickej oblasti ponúkame:

 • mapovanie potrieb slovenského a medzinárodného priemyslu a praxe,
 • domáci a medzinárodný networking zameraný na vyhľadávanie komerčných partnerov pre zmluvný a zákazkový výskum,
 • asistenciu pri tvorbe podnikateľských zámerov,
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti (expertíz, analýz) zameraných na identifikáciu komerčného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja,
 • kalkuláciu vstupných investícií do začínajúcich start-up a spin-off podnikov a odhad budúcich výnosov, cenové odhady výstupov,
 • vypracovanie metodiky optimalizácie podnikových pasív v podmienkach konkrétneho start-up či spin-off podniku.

V právnej oblasti ponúkame:

 • právne posúdenie vzniku duševného vlastníctva a poradenstvo pri ďalšom nakladaní s predmetmi duševného vlastníctva, vrátane voľby vhodnej stratégie pre jeho optimálnu právnu ochranu a tvorba zmlúv pri komercializácii duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, prevod práv a pod.),
 • vypracovanie všetkých súvisiacich zmlúv, podkladov a podaní, na relevantné národné i medzinárodné inštitúcie podľa individuálnych požiadaviek konkrétneho prípadu,
 • zabezpečenie právnej stránky zakladania a vzniku spin-off podnikov,
 • právne poradenstvo pre start-up podniky.

Propagácia a vzdelávanie

Náš tím vie zabezpečiť:

 • vzdelávanie vedcov v oblastiach, ako je duševné vlastníctvo, projektový manažment a pod.,
 • organizovanie konzultácií, seminárov a workshopov,
 • prezentáciu výsledkov výskumu na konferenciách a veľtrhoch,
 • prezentáciu výsledkov transferu technológií a znalostí na Žilinskej univerzite.

Príprava a riadenie projektov a grantov

V rámci spolupráce ponúkame:

 • zabezpečovanie seminárov, informácií ohľadne problematiky projektov financovaných z európskych a národných zdrojov (Horizont 2020, štrukturálne fondy pre VaV pre roky 2014-2020, iné programy na podporu inovácií a výskumu a vývoja),
 • poradenstvo ohľadne výziev, možností zapájať sa do projektov a podávania projektov,
 • prípravu nových VaV projektov, manažment projektov,
 • podávanie a koordináciu medzinárodných VaV projektov (najmä projektov Horizont 2020),
 • domáci a medzinárodný networking,
 • zabezpečovanie vzdelávania v oblasti projektového manažmentu.

Sprievodná dokumentácia

Sprievodná dokumentácia pre oblasť ochrany duševného vlastníctva  v podmienkach UNIZA v rozsahu:

Oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva (vzor)

Dohoda o podieloch (vzor)

Popis predmetu PV (vzor)

Vyhlásenie spoluautorov (vzor)

Oznámenie o spojení diel (vzor)

Dohoda o zachovaní mlčanlivosti (vzor)

Dohoda o ochrane dôverných informácií (vzor)

Oznámenie o porušovaní alebo ohrozovaní práv duševného vlastníctva (vzor)

Oznámenie o vytvorení know-how (vzor)

Ponuka zlepšovacieho návrhu (vzor)

ďalšie dokumenty relevantné v procese ochrany DV a jeho transferu do praxe

… je dostupná na vyžiadanie v kancelárii CTT  a u pani Ing. Janky Macurovej na oddelení pre vedu a výskum v budove rektorátu UNIZA (tel: 041/5135143, e-mail: janka.macurova@rekt.uniza.sk)

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

CTT sídli v budove A UVP UNIZA – 3. poschodie
email: ctt@uvp.uniza.sk

Ak máte záujem o spoluprácu v oblasti projektov kontaktujte Projektové centrum.

email: projekt@uvp.uniza.sk