Druhá prioritná oblasť, na ktorú sa v rámci inteligentných dopravných systémov zameriavame, je definovaná nasledovnými témami:

  • výskum nových simulačných, optimalizačných a vizualizačných techník na podporu rozhodovania v oblasti plánovania a riadenia IDS,
  • nové technológie pre bezpečnú prepravu prostriedkami multimodálnej dopravy,
  • výskum v oblasti dopravných simulátorov,
  • výskum miestnych, líniových a sieťových dopravných procesov multimodálnej dopravy s prioritou na železničnú dopravu.