V rámci výskumu sú našimi nosnými témami v danej oblasti najmä:

  • technológia pre výskum a vývoj informačných mobilných systémov pre zber, analýzu a vyhodnocovanie anonymizovaných dát zo senzorov,
  • výskum vplyvu ľudského faktora na riadenie, prevádzku a bezpečnosť dopravných systémov,
  • modelovanie a simulácia krízových javov v doprave pre zvýšenie efektívnosti rozhodovania,
  • multimediálne komunikačné technológie,
  • technológia výskumu vplyvu povrchových vlastností vozovky na bezpečnosť cestnej premávky z hľadiska interakcie vozidla s vozovkou.