Úloha výskumu v oblasti Informačných a komunikačných technológií (IKT) je primárne zameraná na spracovanie a analýzu dát poskytovaných komplexnými systémami z oblasti Integrovaných dopravných systémov (IDS) a Integrovaných výrobných systémov (IVS). Analytické spracovanie rozsiahlych množín dát spolu s ich interpretáciou v základných výskumných oblastiach tvorí podstatnú časť vedecko-výskumných aktivít. Samostatnou oblasťou je oblasť optických komunikačných technológií s aplikáciou v dopravných systémoch a oblasť senzorových sietí s aplikáciou v inteligentných systémoch dopravy a výroby. Primárnou výskumnou oblasťou je návrh algoritmov, riešení a postupov, spolu s ich aplikáciou v industriálnej praxi. Výskumné témy sú previazané s ostatnými aktivitami Univerzitného vedeckého parku, riešené sú však samostatne na základe predpokladu širšej resp. samostatnej aplikácie výstupov.

Sekundárnou funkciou aktivity je vytvorenie spoločnej platformy na báze informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie podpory špičkového výskumu a vývoja v rámci prioritnej oblasti inteligentných dopravných systémov a inteligentných výrobných systémov. Podstatná časť aktivít aplikovaného výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií je zameraná na výskum, vývoj a aplikácie informačno-komunikačných technológii a služieb pre industriálnu prax.

Viac informácií

 

Kontakt

V prípade otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

tel: 
email: ikt@uvp.uniza.sk

Partneri

Našimi hlavnými partnermi sú:

  • Žilinská univerzita v Žiline
  • CEIT
  • ZIMS