Laboratórium

Návrh a vybudovanie laboratória interakcie človek-stroj predstavuje unikátne pracovisko v regióne strednej Európy so zameraním na dopravu.

Spolupráca

Andrej Villim a Peter Kozák nadviazali spoluprácu s firmou Letisko Žilina,a.s., výsledkom čoho je rozpracovaný projekt návrhu úpravy VPD.

Publikácie

Loveček Tomáš, Ristvej Jozef a Riska Tomáš. Application of research laboratories of the university science park in research of crisis management and protection of critical infrastructure facilities in the transport sector.

  • článok autori publikovali do zahraničného časopisu Sekjuritologija : czasopismo nauk o bezpieczeństwie,
  • prezentovaný bol aj na konferencií ICTS I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo techniczne 2014 v Poľsku,
  • a na konferencií Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia.

Villim Andrej, et al. 3D laser skenovanie ako účinný nástroj tvorby kvantifikovateľných modelov územia pre nakladanie s odpadmi. In: TOP 2014 – Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia : 10. – 12. Jún 2014 Častá – Papiernička : zborník prednášok. – Bratislava: Slovak University of Technology, 2014. – ISBN 978-80-227-4174-3. – S. 533-539. [Spoluautori: Mužík, Juraj ; Decký, Martin ; Kováč, Matúš ; Kozák, Peter ].

Juraj Mužík, Andrej Vilim. 3D scanning and the roof structure modeling of the Church of the Holy Trinity in Žilina [3D skenovanie a následné modelovanie konštrukcie krovu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline]. In: Theoretical foundation of civil engineering : XXII Slovak – Polish – Russian Seminar : Žilina, Slovak Republic, 09.09.2013 – 13.09.2013 : proceedings. – Moskva: Izdateľstvo ASV, 2013. – ISBN 978-5-93093-986-6. – S. 483-492.

Juraj Mužík, Andrej Vilim. Spracovanie družicových a terestrických meraní v 3D geodetickej sieti pre dopravnú infraštruktúru = The GNSS and terrestrial data processing in the 3D networks for transport infrastructure. In: Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia = 15th international conference of PhD students : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013. – Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. – ISBN 978-80-214-4670-0. – CD ROM, [6] s.

Prezentácie aktivít v oblasti výskumu inteligentných dopravných systémov:

Daniela Ďurčanská, prezentácia dosiahnutých výsledkov na konferencii v Brne, 10.-11.11.2014, Doprava, zdraví a životní prostředí; prezentácia možností riešení prispievajúcich ku kvalite životného prostredia v meste.

Hrudkay, K.: Projekt SmartCity – Univerzitný vedecký park, prezentácia, Seminár zameraný na vzdelanie študentov o koncepte chytrých miest a ITS technológiách, projekt Chytré slovenské a české mestá, Žilina, 23.06.2014, Fakulta riadenia a informatiky.

Hrudkay, K.: Využitie mýtnych dát a prostriedkov pre mestá a aglomerácie, prezentácia, Seminár zameraný na vzdelanie študentov o koncepte chytrých miest a ITS technológiách, projekt Chytré slovenské a české mestá, Žilina, 23.06.2014, Fakulta riadenia a informatiky ŽU.

Hrudkay, K.: Využitie mýtnych dát a prostriedkov pre mestá, aglomerácie a samosprávy, prezentácia, Seminár zameraný na vzdelanie pracovníkov štátnej správy a samosprávy českých a slovenských miest o konceptoch chytrých miest a nových inovatívnych technológiách a možnostiach ich obstarania, projekt Chytré slovenské a české mestá, Žilina, 25.06.2014, Mestský úrad Žilina.

Hrudkay, K.: T&T systém založený na mýtnej OBU rozšírenej o RFID, 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DONT, Žilina- 23. október 2014, ISBN 978-80-554-0932-0.
Riešitelia spracovávali získané dátové vstupy od Policajného prezídia o dopravnej nehodovosti na rôznych triedach cestných komunikácií SR za rok 2006 až 2012 pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj.

Ján Halgaš, prezentácia reálnych výstupov, (14.7 – 20.7), Na medzinárodnej konferencii The 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2014, aktívne vystúpenie na tému akceptovaného príspevku s názvom Classification of objects of road environment based on point clouds using reflectivity of the laser beam.

Rastislav Pirník, Prezentácia divízie IDS, 23-24.3.2014, združenie firiem pôsobiacich v oblasti IDS, prezentácia možností divízie IDS organizovaným združením Slovenská cestná spoločnosť.

Marek Drličiak, Ján Čelko – prezentácia aktivity na Slovenskej technologickej burze.

Ján Čelko – prezentácia v rámci zasadnutí FEHRL.

Ján Čelko – podaný projekt APVV v rámci všeobecnej výzvy 2014.

Michal Zábovský, Ján Čelko – projekt Dopravná infraštruktúra V4.