Cieľ:

  • vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou,
  • zlepšenie kvality života pomocou technologických inovácií.

Poslanie:

  • vytvorenie špičkovej infraštruktúry pre podporu aplikovaného výskumu zásadne previazaného s praxou.

Vízia:

  • žilinský región bude v roku 2020 špičkou výskumných aktivít v oblasti inteligentnej dopravy a výroby.