Základné informácie o projekte

I. fáza:

Názov projektu: Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Kód ITMS: 26220220184

Kód výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO

Operačný program: Operačný program „Výskum a vývoj“

Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Celkové oprávnené výdavky:  41 069 161,76 EUR

Trvanie projektu: 06/2013-12/2015

Partneri projektu: VÚD, a.s.

Strategickým cieľom projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je vybudovanie excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu.

Špecifické ciele projektu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline sú:

Univerzitný vedecký park ŽU sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, s cieľom využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.

Hlavné výskumné aktivity sú realizované v týchto oblastiach:

Inteligentných dopravných systémov s dôrazom na:

Inteligentných výrobných systémov s dôrazom na:

Progresívnych materiálov a technológií s dôrazom na:

Informačno-komunikačných technológií s dôrazom na:

1 2 3