Výstupy

PUBLIKÁCIE

Prehľad publikačných výstupov zamestnancov UVP UNIZA v členení jednotlivých kategórií publikačných výstupov rozdelených podľa rokov:

PROJEKTY

V rámci divízie inteligentných dopravných systémov sú riešené projekty so zameraním na problematiku efektivity a bezpečnosti dopravných procesov.

V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Indikátory odolnosti kritickej infraštruktúry v sektore energetika, zverejnenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). Cieľom projektu je rozvoj a prehlbovanie základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie vedecky zdôvodnených a odborne správnych rozhodnutí v procese definovania a využiteľnosti indikátorov odolnosti vybraných subsektorov energetickej infraštruktúry, zlepšovanie procesov pre zaistenie bezpečnosti a primeranej odolnosti KI, ako aj efektívnosti účinnosti opatrení realizovaných v rámci ochrany KI v podmienkach SR.

V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Zariadenie na tvorbu virtuálneho 3D okolia dopravného koridoru, v reakcii na verejnú výzvu, zverejnenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). V rámci projektu by sa mala realizovať konštrukcia a reálne nasadenie 3D mobilnej meracej platformy umožňujúcej 3D záznam okolia dopravného koridoru. Na projekte bude spolupracovať UVP, katedra RIS (Elektrotechnická fakulta, ŽU) a spoločnosť Betamont s.r.o. Do spolupráce by sa zapojila aj Stavebná fakulta ŽU z vlastným scanovacím zariadením pre priestorový zber údajov metódou terestrického a leteckého scanovania a fotogrametrie v nadväznosti na rozpracované metódy sledovania cestnej komunikácie. Okrem toho Stavebná fakulta v tomto období rieši problematiku možnosti predĺženia VPD na letisku Žilina. V tejto súvislosti prebiehajú práce na príprave 3D modelu okolia súčasnej VDP za účelom prípravy projektovej dokumentácie.

V priebehu roku 2014 bol pripravovaný projekt Dopravná infraštruktúra krajín V4, ktorý sa začne riešiť v roku 2015. Projekt bude financovaný z Višegrádskeho fondu regionálneho rozvoja s perspektívou pokračovania v rámci výziev programu EU Horizon 2020. Spolupracujúce organizácie sú uvedené v časti Partneri. Okrem uvedeného medzinárodného projektu bol podaný návrh projektu APVV SR, zameraného na bezpečnosť cestnej dopravy a pripravuje sa v rámci transferu vedomostí projekt na tvorbu Územného generelu mesta Žilina.

Ochrana pred terorizmom a kriminalitou

V mesiaci november bol podaný projekt s názvom Ochrana pred terorizmom a kriminalitou – Eliminácia účinkov teroristických útokov s použitím výbušnín ako efektívny nástroj na ochranu osôb a majetku (APVV).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne ochrany osôb a majetku (budov) pred účinkami výbuchov neštandardných typov výbušnín používaných pri teroristických a kriminálnych činoch. Zvýšenie dosiahneme prostredníctvom vytvorenia modelu hodnotenia účinkov výbuchu nástražných výbušných systémov a praktickou implementáciou modelu v podobe metodiky a softvérového nástroja. Nástroj poskytne osobám zodpovedným za bezpečnosť (polícia, SBS, vojaci atď.) rýchly spôsob vymedzenia bezpečnostných zón pre občiansku bezpečnosť a pre ohrozené dôležité budovy so sústredeným veľkým počtom obyvateľstva (parlament, letiská, vlakové a autobusové stanice, obchodné domy, nemocnice atď. Partnermi projektu sú:

HiCoReT

V mesiaci október 2014 bol podaný projekt s názvom High Community Resilience in Transport – Nový prístup k účinnejšej absorpcii hodnotenie rizík v rámci sektora dopravy v Európskej únii, zverejnenej v rámci grantovej schémy H2020.

Hlavným cieľom HiCoReT (High Community Resilience in Transport) je zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám, ktoré sú najvyššou politickou témou v EÚ a jej členských štátov a pridružených krajín. Taktiež hlavným cieľom tohto projektu je nájsť spôsob ako efektívnejšie chrániť občanov, našu prosperitu, politickú stabilitu, hospodárstvo a taktiež infraštruktúru služieb.

Súčasne je dôležité sa zamerať na zvýšenie odolnosti našej spoločnosti voči prírodným rizikám, ako sú napríklad povodne, búrky, zemetrasenia, sopečné erupcie a človekom spôsobené katastrofy ako nehody, či terorizmus.

Termín odolnosť (resilience)  sa v posledných rokoch stal veľmi populárnym. Dominantné trendy ako globalizácia, šírenie potenciálne nebezpečných technológií, nové formy terorizmu, a klimatické  zmeny vytvárajú nové a nepredstaviteľné hrozby pre moderné spoločnosti. V súčasnosti sa niektoré hrozby nedajú predpovedať, ani predvídať preto sa musí klásť čoraz väčší dôraz na prevenciu.

Ďalším cieľom projektu HiCoReT je zlepšiť kvalitu vzdelávania a efektívnosti rozhodovania v krízových situáciách. Prvky kritickej infraštruktúry sú kľúčovými prvkami pre zdravú ekonomiku a stabilné komunity v dôsledku čoho je možný  pohyb osôb, tovaru a informácií, čo uľahčuje každodenný život na zemi. Ľudia musia čeliť rôznym krízovým javom, ktoré ich neustále ohrozujú. Počet prírodných katastrof spôsobené človekom, či nezávisle na ňom sa zvyšuje na celom svete, a to najmä v posledných niekoľkých rokoch. Odvetvie dopravy má veľký význam v prvotnej fáze krízy a je potrebné ju obnoviť čo najskôr po mimoriadnej udalosti, aby bolo možné poskytnúť adekvátnu pomoc pri záchrane obyvateľstva.

PATENTY

Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie dopravných prostriedkov na odstavných plochách

Systém umožňujúci monitorovanie a stráženie vyčlenených plôch