Výskumné aktivity IVS

Implementáciou výsledkov nášho výskumu je inteligentný výrobný systém – socio – technický systém s autonómnou schopnosťou identifikovať systémové zmeny i impulzy okolia, ich príčiny a získané poznatky využiť na učenie sa, prispôsobovanie sa a reakciu na všetky zmeny okolitého prostredia spôsobom podobným reakciám človeka.

Menším podnikom dokážeme poskytnutím intelektuálnej pridanej hodnoty zabezpečiť rast a konkurencieschopnosť. Veľkým spoločnostiam ponúkame komplexné podnikové riešenia, pri ktorých dokážu externalizáciou danej služby nie len výrazne znížiť svoje náklady, ale zároveň zabezpečiť neustály rozvoj a vysokú technickú úroveň danej sféry.

Do náplne našej práce patrí tiež organizácia vzdelávacích aktivít pre mladých technikov, ako aj vytváranie partnerských vzťahov, či už s výrobcami, univerzitami, vedeckými parkami, centrami excelentnosti, inovačnými centrami, alebo inými vedecko-výskumnými inštitúciami.

IVS podnikom šetrí náklady na nákup a vývoj finančne náročných technológií a systémov, ktoré sú im k dispozícii či už jednorazovo, alebo dlhodobo, prostredníctvom našich služieb.

Partnerským spoločnostiam umožňujeme zamerať sa na to, v čom sú dobrí, zatiaľ čo my sa v ich mene venujeme tomu, v čom sme špičkou.

Predmetom činnosti je nie len využívať, ale aj rozvíjať vysokoúrovňovú infraštruktúru pre výskum a inovácie inteligentných výrobných systémov, ktorá umožní integráciu hlavných prvkov takýchto systémov:

Cieľom tejto aktivity je rozvoj a využitie špičkovej infraštruktúry pre podporu výskumu a inovácií inteligentných výrobných systémov a pre integráciu hlavných prvkov týchto systémov – inteligentný produkt, inteligentné plánovanie a riadenie výroby, inteligentný výrobný proces.

Podpora vývoja inteligentného produktu zahŕňa oblasti ako bionika a počítačové modelovanie, či reverzné inžinierstvo.

V oblasti inteligentného plánovania a riadenia výroby sa zameriavame najmä na rekonfigurovateľné výrobné systémy, inteligentné podnikové logistické systémy, modelovanie a simuláciu inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle.

V segmente inteligentných výrobných procesov robíme výskum a vývoj napríklad v oblasti pokrokových výrobných technológií, adaptívnej montáže, alebo v oblasti digitálneho podniku.