Výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve

Inovatívne systémy monitorovania vitálnych parametrov

Pozornosť bude venovaná hlavne najnovšiemu trendu vo vývoji systémov domácej starostlivosti reálne využiteľných v podmienkach Slovenska, ale aj v rámci štátov EÚ. Výskum bude realizovaný s podporou virtuálnych prostriedkov počítačového modelovania a experimentálnych meraní. Bude vytvorený komplex priestorov vo forme štandardného bytu a laboratórium vlnových diagnostických metód. Byt bude vybavený štandardným vybavením (nábytok, biela, čierna technika, sanita) a osadí sa špičkovými komerčne dostupnými komplexnými systémami domácej starostlivosti a monitorovania vitálnych funkcií. Obidva systémy pozostávajú zo siete senzorov, komunikačnej technológie, potrebného softvérového vybavenia a centrálneho počítača, ktorý zabezpečí komunikáciu s celou sieťou senzorov, spracovanie zaznamenávaných dát, ich analýzu a archiváciu.