Výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov

Výskum v tejto aktivite bude zameraný na materiálové depozičné technológie s ťažiskom na prípravu tenkých vrstiev a štruktúr pre nové elektronické, elektrooptické, senzorové a biomedicínske aplikácie využívajúce chemické a fyzikálne techniky. Súčasťou výskumu bude aj zriadenie pracoviska, kde budú zastúpené pokrokové techniky chemickej depozície – plazmové chemické nanášanie z pár (PE CVD), technika naparovania a naprašovania, eloxovanie, galvanické povlakovanie. Taktiež techniky preparácie materiálov – rezanie, brúsenie, mechanické a elektrochemické leštenie, chemické a elektrochemické leptanie a tvarovanie materiálov so submikrometrovým rozlíšením iónovým zväzkom a ďalšími optickými litografickým technikami. Ďalšou činnosťou je kontaktovanie a príprava elektronických prvkov.

Vývoj  technológií a materiálov pre nové prvky a senzory v dopravnej a výrobnej infraštruktúre

Táto činnosť predstavuje komplexný súbor analytických techník a nástrojov pokrývajúcich chemickú, štruktúrnu, subštruktúrnu a fázovú analýzu tuhých látok (kovov, dielektrík a polovodičov), vrstevnatých štruktúr a povrchov (meranie a hodnotenie morfológie povrchov). Tento súbor pozostáva z analýz ako: kvalitatívna a kvantitatívna chemická analýza – RTG spektrometria, Ramanova spektrometria, iskrová spektrometria, EDS a AAS chemická analýza štruktúra, mikroštruktúra, fázová analýza – optická a elektrónová mikroskopia, morfológia povrchov – atómová silová mikroskopia (AFM), stereomikroskopia, konfokálna mikroskopia.  mechanické vlastnosti základné – pevnostné, deformačné, únavové, korózne, trecie, technologické charakteristiky kovových, keramických a nekovových materiálov.

Výskum v oblasti analytických techník materiálov, prvkov a senzorov

Do tejto činnosti možno zahrnúť meranie mikro a nanotvrdosti, analýzy porušovania materiálov, fraktografia, techniky pevnostných charakteristík (v závislosti od teploty a rýchlosti deformácie pri rôznych módoch zaťažovania), zisťovanie únavových charakteristík (vysokocyklová, ultravysokocyklová a gigacyklová únava pri rôznych teplotách a módoch zaťažovania), zisťovanie odolnosti voči koróznemu poškodeniu – ponorové skúšky, skúšky v kondenzačnej a hmlovej komore, elektrochemické skúšky – impedančná spektrometria, zisťovanie tribologických charakteristík. Analýza fyzikálnych vlastností ako: meranie elektrických, optických, tepelných vlastností kovových, keramických a nekovových materiálov. Zisťovanie zápalných teplôt rôznych horľavých materiálov, vývoj detergentov horenia, analýza splodín horenia horľavých materiálov.