Transfer technológií

Transfer technológií, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja či už realizovaného na pôde univerzity alebo za účasti univerzity ako partnera projektu, je zložitý a náročný proces po stránke právnej, technickej, administratívnej a ekonomickej. Podstatou je identifikácia duševného vlastníctva, ktoré má potenciál uspieť na trhu, udržať sa a, samozrejme, potenciál sa ďalej vyvíjať a prípadne modifikovať v súlade s technologickým pokrokom a spoločenskou potrebou. Prostredníctvom odborných činností zabezpečovaných internými zamestnancami i externými partnermi sme schopní pomôcť vám identifikovať takéto duševné vlastníctvo, navrhnúť vhodnú formu transferu a zabezpečiť všetky potrebné zmluvy a súvisiacu dokumentáciu.

Aké formy transferu podporujeme?

Zmluvný alebo spoločný výskum

Licencovanie technológií

Poskytneme vám právne a ekonomické poradenstvo k spôsobu a forme licencovania, vrátane stanovenia výšky licenčných poplatkov.

Licencovanie je formou transferu založenou na zmluvnom vzťahu, kde poskytovateľ licencie udeľuje nadobúdateľovi súhlas na využitie predmetu licencie v stanovenom rozsahu, na určenom území, v určenej časovej lehote a za zmluvne stanovenú cenu. Všetky tieto podmienky licenčnej zmluvy je potrebné stanoviť najmä s ohľadom na predmet licencie, požiadavky partnera a požiadavky majiteľa práv.

Spin-off

Poskytneme komplexnú podporu a servis výskumným tímom s potenciálom ďalšieho rozvoja ich výskumu formou spin-off, t.j. vznikom samostatného právneho subjektu, ktorý bude aktívne rozvíjať a uplatňovať do praxe vlastné výskumné témy a projekty. Spin-off môže byť realizovaný bez alebo s majetkovou účasťou univerzity, pričom tá predstavuje vklad peňažný alebo nepeňažný vo forme vkladu duševného vlastníctva.

Čo vieme pre vás zabezpečiť?

Start-up

Zameriavame sa na ambiciózne tímy mladých ale aj skúsených inovátorov (študentov, doktorandov, externých partnerov), ktorí vidia svoju budúcnosť vo vlastnom podnikaní. Hľadáme primárne vysoko inovatívne projekty s potenciálom rastu nielen v rámci regionálneho, ale i globálneho trhu, t.j. inovatívne technologicky orientované start-up firmy.

Čo vám môžeme poskytnúť?

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu alebo niektorú zo služieb, kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

CTT sídli v budove A UVP UNIZA – 3. poschodie, č. dverí 8, 9
Tel: +421 41 513 7517, +421 41 513 7518
email: ctt@uvp.uniza.sk