Pre vedcov

Ochrana duševného vlastníctva a jeho komercializácia

V oblasti duševného vlastníctva ponúkame:

V ekonomickej oblasti ponúkame:

V právnej oblasti ponúkame:

Propagácia a vzdelávanie

Náš tím vie zabezpečiť:

Príprava a riadenie projektov a grantov

V rámci spolupráce ponúkame:

Sprievodná dokumentácia

Sprievodná dokumentácia pre oblasť ochrany duševného vlastníctva  v podmienkach UNIZA v rozsahu:

Oznámenie o vzniku predmetu duševného vlastníctva (vzor)

Dohoda o podieloch (vzor)

Popis predmetu PV (vzor)

Vyhlásenie spoluautorov (vzor)

Oznámenie o spojení diel (vzor)

Dohoda o zachovaní mlčanlivosti (vzor)

Dohoda o ochrane dôverných informácií (vzor)

Oznámenie o porušovaní alebo ohrozovaní práv duševného vlastníctva (vzor)

Oznámenie o vytvorení know-how (vzor)

Ponuka zlepšovacieho návrhu (vzor)

ďalšie dokumenty relevantné v procese ochrany DV a jeho transferu do praxe

… je dostupná na vyžiadanie v kancelárii CTT  a u pani Ing. Janky Macurovej na oddelení pre vedu a výskum v budove rektorátu UNIZA (tel: 041/5135143, e-mail: janka.macurova@rekt.uniza.sk)

Na koho sa obrátiť?

Ak máte záujem o spoluprácu kontaktujte Centrum pre transfer technológií.

CTT sídli v budove A UVP UNIZA – 3. poschodie, č. dverí 8, 9
tel: +421 41 513 7517, +421 41 513 7518
email: ctt@uvp.uniza.sk

Ak máte záujem o spoluprácu v oblasti projektov kontaktujte Projektové centrum.
email: projekt@uvp.uniza.sk